ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ

КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Поширення комп’ютерно-видавничих систем супровод­жується потребою точного контролю кольору впродовж всього про­цесу оброблення інформації (від введення до виведення). Провідни­ми фірмами-виробниками пропонується широкий спектр обладнання з різними характеристиками кольорового простору CIELAB, кож­ний колір в якому розглядається за трьома складовими: яскравістю, насиченістю та тоном. Такі характеристики най-більше відповідають сприйняттю кольору людським оком. Кожний вид пристроїв, що використовується у […]

Кольоропробні системи

На сьогодні розроблено різноманітні спеціальні кольо­ропробні системи, які різними нетрадиційними засобами імітують друкарський відбиток або обходяться й без нього, виводячи зобра­ження на екран. Ці системи, в свою чергу, поділяють на аналогові та цифрові. Перші дають змогу здобувати кольоропроби з підготовле­них, відкоригованих оригіналів і фотоформ, що пройшли кольоро­поділ, а другі — на основі цифрових даних про […]

ПРОБНЕ ДРУКУВАННЯ ТА КОЛЬОРОПРОБНІ СИСТЕМИ

Ня ДФ за допомогою автоматично керованих відеокамер, а й здобу­вати пробні відбитки, для чого на встановлені ДФ вручну наносить­ся фарба, ФЦ підводиться в робоче положення — в контакт з ци­ліндром пробного друку. Після натиснення на пускову кнопку обидва циліндри приводяться в рух, а коли відбиток буде зроблений, ФЦ друкарської машини повертається у початкове положення. Технічні […]

СТАНДАРТИЗАЦІЯ У ФЛЕКСОГРАФІЇ. КОЛЬОРОПРОБНІ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ У ФЛЕКСОГРАФІЇ

Дільниць, що беруть участь у виконанні замовлення, є характерис­тична крива друку. Якщо цю криву наперед відомо, то репродукцій­ний відділ, що виготовляє комплекти кольороподілених фотоформ, може брати до уваги приріст растрової точки в подальшому процесі друкування. Пробний відбиток має узгоджуватися зі значенням при­росту растрової точки характеристичної кривої друку. Основою будь-якої стандартизації є вимірювання. Настроювання і регулювання […]

РОЗРАХУНОК ДЕФОРМАЦІЙ І НАПРУЖЕНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ДРУКУЮЧОМУ ЕЛЕМЕНТІ ФДФ

При розробці ФДФ на пружно-демпферній підкладці основна увага приділяється деформаційним властивостям багато­шарової системи, а саме: особливостям перерозподілу деформацій між шарами ФДФ; відносній зміні розмірів друкуючого елемента; напруженням, що виникають у друкуючому елементі при його де­формації. Для встановлення аналітичних залежностей розглянемо, насам­перед, деформаційний стан двошарової ФДФ на ділянках суцільних Зображень (плашок). Рис. 5.3. Схема двоша­рового зразка […]

РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОГО ТИСКУ ДРУКУ

З літературних джерел відомо, що глибина вдавлювання еластоміра в нерівності твердого тіла описується рівнянням Де V — коефіцієнт Пуассона; Р— нормаль­на сила, що діє на виступи нерівностей ЗМ; Ех — модуль еластичності полімеру; г — радіус вершини виступу. Рис. 5.2. Схема контакту по­верхні ФДФ з мікронерів — ностями ЗМ: Оскільки для полімерів, з яких виготов­ляють […]

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МАТЕРІАЛУ ФДФ В ЗОНІ ДРУКАРСЬКОГО КОНТАКТУ

Рис. 5.1. Схеми повноцінного (а) та не­повноцінного (б) контактів ФДФ з ЗМ: 1 — друкуючий елемент; 2 — міжроиерівиості ЗМ; З — ЗМ; 4 — шар фарби Як було вже зазначено, у ФДМ тиск у смужці контакту значно менший, ніж у машинах інших способів друку. Тому неве­ликі його коливання суттєво впливають на якість відбитків. При […]

Особливості підготовки фарби для флексографічного друкування на пакувальних матеріалах

Вимоги до якості друкованого гнучкого пакування постій­но зростають. Ця ситуація потребує використання сучасного облад­нання з автоматизованими засобами метрологічного контролю, сер- тифікованих витратних матеріалів. Сприяє ефективності виробництва також технологічна компетентність персоналу. У ФД на пакуванні виняткову роль відіграють фарби. Використо­вуються тут рідкі фарби, умовна в’язкість яких за лійкою ВЗ-4 ста­новить від 18 до ЗО с і […]

ОСОБЛИВОСТІ ДРУКУВАННЯ НА ПАКУВАННІ Особливі вимоги до флексографічних фарб для друкування на пакуванні

Флексографічна фарба має відповідати бажаному оптич­ному відчуттю кольору — до неї самої та висохлої фарбової плівки на відбитку висувається ще ціла низка вимог. Наступні етапи оброб­лення, різні сфери використання, а також велике різноманіття про­дуктів із їх властивостями і проблемами розфасування висувають до фарб, застосовуваних для задруковування пакування, надзвичайно високі, часами дуже специфічні вимоги. Фарба для […]

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ФАРБИ З ДФ НА ЗМ

Перенесення фарби з ДФ на ЗМ давно в центрі уваги фахівців-поліграф істів. Публікації з цього питання свідчать про те, що деякі важливі технологічні проблеми ще не дістали достатнього висвітлення, зокрема вплив в’язкості фарби, тиску та швидкості друку на перенесення фарби. Нижче наводяться результати дослід­жень, здійснених останнім часом. Кількість фарби 0, що переходить на ЗМ, залежить […]