Кольоропробні системи

На сьогодні розроблено різноманітні спеціальні кольо­ропробні системи, які різними нетрадиційними засобами імітують друкарський відбиток або обходяться й без нього, виводячи зобра­ження на екран. Ці системи, в свою чергу, поділяють на аналогові та цифрові. Перші дають змогу здобувати кольоропроби з підготовле­них, відкоригованих оригіналів і фотоформ, що пройшли кольоро­поділ, а другі — на основі цифрових даних про зображення, яке видає ЕОМ.

До аналогових належать фотохімічні, фотомеханічні та електро - фотографічні системи, а при цифровій кольоропробі розрізняють нематеріальну, тобто м’яку, та матеріальну проби. Нематеріальну пробу формують на екрані відеотермінального пристрою. Матері­альну (тобто тверду) пробу здобувають на матеріалі (папері, плас­тику, плівці тощо).

Із порівняльного аналізу різних систем кольоропроби, проведе­ного швейцарськими вченими на 15 тестових пробах, можна зроби­ти висновок, що цифрові системи потребують значних капіталовк­ладень, але невеликої площі. Собівартість цифрової кольоропроби на даний момент перевищує собівартість кольоропроби, здобутої за допомогою аналогової системи, в 1,5 раза. Аналогові системи ко­льоропроби потребують у п’ять разів менше капіталовкладень, ніж цифрові.

Центральне місце серед аналогових систем посідають фотографічні. Звичайно традиційну кольорову (срібну) фотографію як кольоро - пробну систему використовують порівняно рідко. її замінили нові експрес-методи нетрадиційної та безсрібної фотографії. Вони де­шевші, простіші, швидкісні у роботі та водночас ефективні й ви­сокоякісні. За базовими методами кольоропробу цього напряму поді­ляють на кольоропробу суміщенням і кольоропробу нашаруванням.

Кольоропробу суміщенням (overlay proof) здійснюють накладанням одного на одного моноколірних зображень на прозорих підкладках, що дає змогу швидко оцінити суміщення та реєстрацію кольорів. Її використовують під час розроблення дизайну, виготовлення етике - ток, друкування газет (коли час лімітований). Вади такої кольоро- проби — складність інтерпретації результатів і деяке спотворення зображення прозорими підкладками.

Кольоропроба нашаруванням (lamination proof) — найпоширеніша і найпопулярніша серед сучасних кольоропробних систем. На відміну від кольоропроби суміщенням, вона призначена для більш повного і якісного контролю додрукарських і друкарських процесів.

Її здійснюють прикочуванням-приклеюванням (ламінуванням) до непрозорої основи світлочутливих (найчастіше — чутливих до УФВ) шарів, на яких після контактного експонування кольоропо­ділених фотоформ утворюється моноколірне зображення. Послідов­ним здійсненням цього процесу для кожного кольору здобувають повноколірне зображення, яке досить вдало імітує друкарський відбиток. Як приклад можна навести аналогову систему «Cromalin» фірми «Du Pont» або «Ozasol Pressmatch Dry» фірми «Hoechst».

Для процесу характерні:

Практична незалежність від зовнішніх умов;

Точне відтворення зображень;

Використання тих самих барвників, що і при друкуванні тиражу;

Можливість контролю зображення в офсетному, глибокому і флек - сографічному друці;

Висока точність і наочність засобів контролю.

Серед аналогових систем кольоропроби найпоширенішою в Ук­раїні стала система «Cromalin», яка за якістю відтворення є най- перспективнішою. Ця система забезпечує кольоропробу форматом до 64x100 см. Час здобуття першої та другої копій займає по 25 хв. Для виконання всіх основних операцій потрібна виробнича площа близько 20 м2. Фірма «Du Pont» рекомендує проводити роботи при температурі 22 ± 2 °С, вологості 55 ± 5 % і люмінісцентному освіт­ленні приміщення.

Технологічний процес виготовлення кольоропроби в системі «Cromalin» складається з п’яти основних операцій:

1. Монтаж кольороподілених фотоформ та контрольної шкали на розміростійку монтажну плівку.

2. Ламінування задрукованої основи захисною плівкою.

3. Експонування основи за монтажем кольороподілених фото­форм.

4. Зняття захисної плівки з основи.

5. Тонування проекспонованої основи певним кольором.

Останні чотири операції повторюються для кожної фарби. Після

Тонування основа знову ламінується для механічного захисту здобу­тої кольоропроби.

Ламінування, експонування та тонування на розробленому фірмою «Du Pont» пристрої виконуються автоматично і нормалізу­ють процес виготовлення кольоропроби. Фірма розробила також ре­комендації щодо застосування кольоропроби системи «Cromalin» при стандартному друці на аркушевих та рулонних офсетних друкар­

Ських машинах відтворенням багатокольорових книжкових видань, газет, журналів, а також при конверсійному способі глибокого дру­ку та виготовленні багатофарбових етикеток пакувальної продукції, включаючи флексографічний та інші способи друку.

Серед прототипів цифрових систем кольоропроби слід назвати систему прямої цифрової кольоропроби («Direct Digital Color Proofing») «Approval» фірми «Kodak». Особливість її полягає у вико­ристанні «сухої» лазерної технології, яка не потребує застосування хімікатів і не забруднює довкілля. Систему можна експлуатувати у будь-якому приміщенні. Обладнання займає площу 1,5x1 м2. Ця щуч­ка багатофункціональна система сумісна з найсучаснішими станці­ями електронної верстки виробництва таких фірм, як «Scitex», «Неіі», «Crosfield», «Kodak». Вона добре працює з цифровими системами створення оригіналів фірм «Вагео», «Quantel» та ін. Ще одна пере­вага цієї системи — її високий ступінь автоматизації, що забезпе­чує зручність в експлуатації, даючи змогу здобувати пробні відбит­ки на тиражному папері.

Процес виготовлення кольоропроби за «сухою» лазерною техно­логією реалізується за такою схемою. Цифрові дані про зображення вводять в систему через растровий процесор RIP. Потім інформація обробляється комп’ютером, який вводить дані, що характеризують друкарський процес. На циліндрі вивідного пристрою, покритому поліефірною плівкою, послідовно з шести плівкових носіїв кольо­рових пігментів (чотири стандартних кольори для чотирифарбового зображення та два кольори на вибір) із використанням лазерного променя формується кольорове зображення. Далі за допомогою ла­мінатора зображення переноситься на друкарський папір. Пробні відбитки великого формату компонуються із двох або більше з’єдна­них частин.

Нині цифрова кольоропроба здійснюється на двох рівнях. По - перше, це оптична, або відеопроба (soft proof), яка полягає в інте­рактивному (діалоговому) контролі процесів сканування та пере­роблення багатоколірних зображень на екрані кольорового монітора. По-друге, для здобуття кольоропробного відбитка (hardcopy proof) застосовують різноманітні кольоропробні роздруковувальні пристрої.

Головною особливістю цифрових систем кольоропроби є їх ви­сока гнучкість, тобто можливість:

Пристосовувати їх до різних умов, видів і стандарту друку; узгоджувати кольоропробний відбиток із друкарським навіть тоді, коли основні фарби (кольори) різняться з реальними друкарськими;

Запрограмувавши зафарбовування, імітувати кольоровий фон ма­теріалу, що буде задруковуватися;

Вільно здійснювати керування, контроль і корекцію в інтерак­тивному чи автоматичному режимі роботи.

І все це стало можливим не стільки завдяки вдосконаленню чи розробці нових технологій та обладнання для здобуття кольоро- пробних зображень, скільки завдяки загальному прогресу в галузі 261

Розробки апаратних і програмних засобів забезпечення комп’ютер­ної переробки графічної інформації, зокрема завдяки впроваджен­ню нової концепції CMS (Color Management System — система ке­рування кольором) — наскрізного узгодження відтворення кольорової графічної інформації. Іншими словами, система завжди буде намагатися відтворити на будь-якому моніторі чи прободруку - вальному пристрої зображення, аналогічне тому, яке буде на ти­ражному відбитку.

Системи оптичної кольоропроби мають ще й такі позитивні якості: відсутність механічних операцій із матеріальними об’єктами, що збільшує швидкодію і надійність;

Відображення інформації за допомогою багаторазових оптичних засобів (кольорових моніторів);

При здійсненні кольоропроби відсутність витратних матеріалів (фарб, плівок, підкладок, реактивів тощо), внаслідок чого ці сис­теми дешеві й екологічно чисті;

Діалоговий режим роботи для здійснення керування, контролю і коригування.

Однак поки що створені системи відеопроби застосовують лише для контролю процесів сканування. Це пояснюється низкою при­чин, через які нині ще не можна абсолютно точно імітувати дру­карський відбиток на екрані монітора:

Людина по-різному сприймає кольорове зображення на екрані й на відбитку;

Досягнутий інтервал оптичної густини на кольоровому моніторі набагато менший за густину на друкарському відбитку; недостатня роздільна здатність моніторів;

Неможливість чітко відтворити растрові цятки та основні фарби; наявність апаратних похибок, помилки у калібруванні, недостатня стабільність роботи.

Щодо перспектив, то цифрові кольоропробні системи фірм «Du Pont», «Kodak» і «ЗМ» вже нині дають змогу вирішити більшість проблем. Вони побудовані на термоперенесенні фарб, що субліму­ються: підігріті до пароподібного стану, ці фарби осідають у вигляді розплаву на поверхню, що задруковується, відповідно до даних про зображення.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок: серед роз­глянутих систем кольоропроби немає однозначно кращої. Для спо­живачів є два шляхи вирішення проблеми правильного їх вибору.

Великі поліграфічні підприємства, які випускають різноманітну продукцію чи використовують обладнання для різних способів дру­ку, можуть застосовувати одразу кілька видів прободрукарської тех­ніки: струминний друк для контролю виробничих процесів; цифро­ву кольоропробу на тиражному папері як зразок для замовника чи для друкаря; аналогову кольоропробу з тими чи іншими додаткови­ми контрольними функціями; крім того, іноді використовують і про - бодрукарський верстат.

Зі зменшенням обсягів виробництва й у разі спеціалізованості підприємств на одному виді продукції чи способі друку серед сис­тем кольоропроби можна вибрати найкращий варіант, який відпо­відає індивідуальним вимогам і фінансовим можливостям спожи­вача.

У табл. 6.1 наведено характеристики сучасних кольоропробних систем.

Таблиця 6.1. Характеристики сучасних кольоропробних систем

Назва

Системи

Технологія

Роздільна (видільна) здатність

Швидкодія

Матеріал, формат

«Agfa Соїр.

Аналогова

500 ліній/см

Перша проба

Спеціальний

Recoprint»

Фотографія

Через 13 хв, наступні — через кожні 3 хв

Фотопапір

«Kodak Double»

Те саме

Точка в точку

10 хв

Фірмовий

«Check profing»

Матеріал

20,3x25,4 см

«Du Pont Croma-

Аналогова

59 ліній/см

4 шт. менше

Фірмовий

Check»

Кольоропроба

Ніж за 10 хв

Матеріал

Суміщенням

Інтервал роз­мірів точки 1...99 %

63,5x96,5 см

«Enco Naps Plus»

Те саме

10 хв

Фірмовий матеріал 25,4x30,5 см

«Fuji Color

— « —

Інтервал роз­

Менше ніж за

Фірмовий

Check»

Мірів точки 2...98 %

10 хв

Матеріал 63,5x96,5 см

«Du Pont

Аналогова

69...79 ліній/см

А2 менше ніж

Фірмовий

Cromalin»

Кольоропроба

За 15 хв

Матеріал

«Studio Sprint»

Нашаровуван­

Ням

А2...АЗ

«Agfa Diyproof»

Те саме

59...79 ліній/см

А2 — через 17 хв

АЗ — через 14 хв

Фірмовий

Матеріал

А1..А4

«Hoechst Ozasol»

— « —

300 точок/дюйм

10...20 хв

Тиражний

«Pressmatch Dry»

Папір.

27,9x43,2 см

«Stork

Аналогова

120 ліній/см

4 шт. за год

Будь-який

Coloroproofing»

Електро фото­

Папір щільні­

Графія

Стю 30...250

Г/м2,

4 А4 + конт­

Інтервал роз­

Рольна стрічка

«Du Pont», «Elec­

Те саме

Перша проба

Крейдований і

Trostatic Master,

Мірів точки

Через 13 хв,

Висококаланд-

Proofei» (EMP)

2...98 %

Наступні — через кожні 3 хв

Рований папір АЗ

«Kodak Signature»

— « —

Точка в точку

1 шт. за 25 хв

Крейдований

Папір

«Storic Digital»

Цифрова

100...250

А2 за 28 хв

Будь-який

«Color Proofei»

Електро фото­

Точок/дюйм

АЗ за 18 хв

Папір, до

Графія

До 70 ліній/см

47,0x63,5 см

Назва

Технологія

Роздільна (видільна)

Швидкодія

Матеріал, формат

Системи

Здатність

'

«ЗМ Digital»

Те саме

2400 ліній/дюйм

Перша проба

Будь-який

«Matchprint»

68...79 ліній/см

Через 20 хв,

Папір до

Наступні — через кожні 16 хв, 4 піт. А2 за год

46,4x68,0 см

«Kodak Direct Digital», «Color

— « —

1800 точок/дюйм 26...70 ліній/см

6 шт. за год

Proofei» (DDCP)

«Iris Graphics

Цифрова

1200.. .1800

21,6...27,9 см

Будь-яка під­

3047»

Струминна

Точок/дюйм

За 7 хв

Кладка, що вбирає воду, до 84x118,9 см

« Stork Color

Те саме

250 точок/дюйм

А0 за 55 хв

Спеціальний

Proofing», «Exe-

(4 лінії/с)

Матеріал, А0

Lerator 4/1120»

60x91 см

«Varitronic Sys­

— * —

300 точок/дюйм

91x122 см

Tem Inc», «Vin­

Tage Colour»

«Du Pont»

Цифрова

300 точок/дюйм

A3 за 7 хв

Спеціальний

«Cromalin»

Сублімаційна

Матеріал,

4CAST

30,3x43,9 см

«Kodak Approval»

Те саме

1800 точок/дюйм

A3 за 10 хв

Будь-який

«Digital Proofing

Крейдований

Sistem»

Папір, A3

«Radus/Super»

— « —

300 точок/дюйм

A3 за

Фірмовий

«Mac/Super

12...40 хв

Папір, A3...A4

Match»

«Proof Positive»

«MacDonald»

Цифрова

500 ліній/см

20,3...25,4 см

«Ektachrome

«Dettwiller Fire

Фотографія

За 18 хв

100»

1000»

«Professional dayling film», «Variocolonr 3 daylight film»

«Optronics Intelli»

Те саме

300...4000

Фотопапір,

«Proof» (на базі

Ліній/дюйм

49,7x63,5 cm

ФСА моделі

69... 118 ліній/см

CS 4400)

Останнім часом фірмою «Du Pont Printing & Publishing» створе­но нову систему виготовлення кольоропроби «Cromalin® Easy Sprint», призначену для дизайн-студій та невеликих комерційних друкарень.

У системі «Easy Sprint» з метою забезпечення швидкого якісного виготовлення проби застосовано технологію «сухого» кольороподі­лу. На «Cromalin® Easy Sprint» можна працювати з будь-яким фор­матом до А2 і використовувати спеціальні металізовані чи флюо - ресцентні фарби, включати до репродукції за допомогою тонового пульту керування «Cromalin®» будь-які кольори «Pantone». При цьо­му використовуються плівки «Easy Sprint» або стандартні плівки «Cromalin®».

Виготовлення проби на «Easy Sprint» — дуже проста операція. Стандартна плівкова основа «Cromalin®» спочатку ламінується за допомогою прозорого носія плівки, потім у контакті з ним плівка експонується. Ділянки, виставлені на світло, прилипають до носія, який згодом видаляється. Залишається пігмент, що не підлягав екс­позиції на основі. Процес тричі повторюється. Його результатом є виготовлення проби, що ламінується (з використанням стандарт­ної матової та глянцевої плівки «Cromalin®»). Виготовлення кольо­рової проби формату А2 на «Easy Sprint» займає менше 15 хв. Кон­троль кольору забезпечується використанням фарб євростандарту. Система «Easy Sprint» із пробами «Cromalin®» більш доступна для користувачів, оскільки вона при легкості в експлуатації має по­мірну вартість.

Комментарии закрыты.