НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ПОКРИТТЯ

Композиційні електролітичні покриття отримують з суспензій у ви­гляді електропровідних рідинних розчинів з додаванням високодисперс­них твердих частинок чи з емульсій, які утворюються при введенні 8 електроліти гідрофобних рідин або піноутворюючих середовищ. При електричному струмі на поверхні деталі (катоді) осаджуються метал чи сплав (матриця покриття) і тонкодисперсні частинки (друга фаза), котрі зарощуються і цементуються матрицею. Осадження КЕП […]

ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ З ГАЗОВОЇ (ПАРОВОЇ) ФАЗИ

При газофазному осадженні покриття утворюються в результаті хі­мічних реакцій поблизу від поверхні, на поверхні чи в приповерхневому шарі основи. Газофазне осадження здійснюють термічним розкладан­ням, відновленням, гідролізом, високотемпературним прямим окислен­ням. При термічному розкладанні основу нагрівають до температури розпаду газоподібних робочих сполук з осадженням їх нелетких компо­нентів на поверхню основи. Процес здійснюється у вакуумі 1-Ю"1 Па, а […]

Установки для вакуумно-конденсаційного нанесення покриття

Для вакуумного нанесення покриття термічним випаровуванням ви­користовують різні типи установок, які відрізняються між собою спосо­бом нагрівання матеріалу, який випаровується. Це установки з резис — тивними, електронно-променевими, ВЧ-індукційними та дуговими випа­ровувачами. На рис. 6.37 показана базова модель установки УВН-2М з резистив­ним нагрівачем. Вона призначена для відпрацювання технології напи­лення та серійного виробництва плівкових елементів і схем. Рис. […]

Обладнання для вакуумно-конденсаційних процесів нанесення покриття

Основу вакуумно-конденсаційного нанесення покриття (ВКНП) ме­тодами фізичного осадження (Physical Vapour Deposition Processes — PVD) складає термовакуумне випробування або розпилення. Тому по типу розпилюючих пристроїв установки для ВКНП можна класифікувати таким чином: — установки термічного випаровування; — установки термічної сублімації у безперервному або імпульсному розряді з іонним бомбардуванням (КІБ); — установки іонного розпилення металів або сполук. […]

Обладнання для газодинамічного нанесення покриття

Для газодинамічного нанесення покриття призначене технологічне обладнання серії ДИМЕТ. Конструкція обладнання забезпечує створення повітряного надзву­кового струменю, введення у цей струмінь часток порошкового матеріа­лу, що напилюється, та прискорення цих часток до швидкості, достат­ньої для ефективного формування металевих покриттів, що мають високі експлуатаційні можливості. Обладнання серії ДИМЕТ випускається трьох модифікацій: моделі 402, 403 та 412 (таблиця 6.8), […]

Обладнання для нанесення покриття у динамічному вакуумі

Зростаючі вимоги промисловості до якості покриттів, головним чи­ном до їх щільності та міцності зчеплення, призвели до створення ново­го типу обладнання для нанесення плазмових покриттів — напилення в динамічному вакуумі. У поєднані з використанням плазмотронів для отримання надзвукових струменів та попереднім підігріванням порошку це дозволяє отримати щільність покриттів 99% та міцність зчеплення 140 МПа. Схема установки […]

Обладнання для плазмового напилення

Установки для плазмового напилення можна класифікувати за та­кими ознаками: 1. За способом отримання плазми установки з дуговими плазмови­ми розпилювачами та високочастотними індукційними розпилювачами. 2. За способом захисту процесу обладнання з місцевим та загаль­ним захистом. Для напилення з місцевим захистом використовують різні насадки на плазмотрон, місцеві негерметизовані камери та інші при­строї. Розповсюдження отримало обладнання для плазмового […]

Обладнання для електродугового напилення

Регулярний випуск устаткування для електродугового напилення розпочато в 40-х роках минулого сторіччя. В останні роки поширився випуск комплектного обладнання для електродугового нанесення по­криття. До комплекту обладнання для електродугового нанесення по­криття {рис. 6.15} входить електродуговий металізатор (апарат для електродугового нанесення покриття), напилюваний матеріал (дріт), джерело електроживлення. Рис. 6.15. Схема установки для електродугового напилення: а — на […]

Обладнання для детонаційного напилення

Основним елементом детонаційно-газової установки (ДГУ) для розпилення є вибухова або детонаційна камера. Конструкційно вона має вигляд ствола постійного або перемінного перерізу. У камері утво­рюється вибух та формується високошвидкісний струмінь продуктів ви­буху та порошку. У простішому варіанті вибухова камера — це дов­железна труба з отворами для введення робочої газової суміші, порошку та запального пристрою. Для роботи […]

Обладнання для газополуменевого напилення

Аналіз існуючого обладнання для газополуменевого напилення по­казав, що в основному виробляються ручні апарати для напилення. На Україні та в країнах СНД розроблені та серійно випускаються установки для напилення порошками та дротом. Схема установки для порошкового напилення наведена на рис, 6.2. Серед найбільш поширеного устаткування для порошкового газо­полуменевого напилення є пальники ГН-3, Євро-Джет, Могул У-9, уста­новки […]