Обладнання для електродугового напилення

Регулярний випуск устаткування для електродугового напилення розпочато в 40-х роках минулого сторіччя. В останні роки поширився випуск комплектного обладнання для електродугового нанесення по­криття. До комплекту обладнання для електродугового нанесення по­криття {рис. 6.15} входить електродуговий металізатор (апарат для електродугового нанесення покриття), напилюваний матеріал (дріт), джерело електроживлення.

Рис. 6.15. Схема установки для електродугового напилення: а - на постійному струмі; б - на змінному струмі;

1 - джерело електроживлення; 2 - вимірювальні прилади; 3 - катушки з дротом;

4 - дріт; 5 - сопло для стиснутого повітря; 6 - контакти; 7 - пристрій для спрямовування дроту; 8 - електрична дуга; 9 - факел з розпилюваним матеріалом; 10- виріб, що напилюється

Загальний вигляд електродугового металїзатора наведено на рис. 6.16.

Устаткування для електродугового напилення можна класифікувати за такими ознаками:

- за ступенем рухомості: стаціонарні та пересувні;

- за кількістю дроту, який водночас розплавлюється: дводротяні та багатодротяні;

- за приводом подачі дроту: з пневматичним та електричним.

Основні параметри деяких вітчизняних апаратів для електродугово­го напилення наведені в табл. 6.5.

Широко експлуатується в промисловості комплект електродугової металізації КДМ-2 (рис. 6.17).

Комплект для електродугової металізації КДМ-2 призначається для нанесення металічного покриття з цинку, алюмінію, сталі, молібдену та інших металів з метою захисту виробів від корозії, відновлення спра­цьованих деталей механізмів та машин. Комплект можна експлуатувати як у цехових, так і монтажних умовах.

Рис. 6.16. Схема електродугового металізатора типу ТАРА

660

До комплекту КДМ-2 входять: джерело живлення “ТИМЕЗ-500" 1 з встановленим на ньому пультом керування 2 та касетним блоком для дроту 3; апарат для електродугової металізації ЭМ-14М 4; касети; шлан­ги, навушники, окуляри, респіратор, допоміжний інструмент. Комплект можна використати для ручного і механізованого нанесення покриття.

ЭМ-17

ЭМ-14М

ЭМ-12

ЭМП-2

КДМ-3-1

Робочий струм дуги, А

50.„400

50.. ,400

50...400

50...400

50...400

Напруга на дузі, В

17...40

17...44

17...35

18...50

17...44

Продуктивність розпилю­ваного металу, кг/год

сталь 0 2,0 мм

до 18,8

-

-

до 14,0

-

Алюміній 02,0.„2,5 мм

до 12,0

ДО 12,5

ДО 14,0

-

ДО 12,5

цинк 0 2,5 мм

до 40,0

до 40

до 45,0

до 20,0

до 40,0

Коефіцієнт використання матеріалу

із сталі

0,65

0,7

-

з алюмінію

0,7

0,75

0,75

0,7

0,75

з цинку

0,6

0,75

0,75

0,7

0,75

Діаметр дроту, мм

Сталь

1,5..2,0

-

-

1,6..2,0

-

Алюміній, цинк

1,5...2,5

1,5...2,5

1,5...2,5

1,5...2,5

1,5...2,5

Швидкість подачі дроту, м/хв

1,4...14

2...12

-

-

2...12,0

Витрати повітря, м3 1 год

90 .150

60...90

60...150

о, І

О

_ V І

О І °

60...90

Тиск повітря, МПа

0,3...0,6

Маса апарата, кг, не більше

39,5

-

23,4

146

380*

в тому числі металізатора

14.5

2,3

-

8,1

2,3

Рівень шуму на відстані 0,5...1,0 м від апарата дБ, не більше

130

85

85

85

85

Таблиця 4.5

* - з джерелом струму та пристроєм подавання дроту.

Основні технічні характеристики апаратів для електродугової металізації

Джерело енергоживлення являє собою спеціалізований тиристор­ний випрямляч з напругою холостого ходу 64 В, потужністю на холосто-
му ходу 450 Вт. Може експлуатуватися при температурі від 10 °С і від­носній вологості 80% (при +20 °С).

“ТИМЕЗ-500" має блок дистанційного керування 5. Пульт керування 2 забезпечує контроль витрат і тиску стиснутого повітря, очищення пові­тря від вологи та мастила, блокування електричної схеми комплекту за мінімальною витратою повітря, контроль електричних параметрів дуги.

На передній панелі пульта керування розташовані: дифманометр ДСП - 4Сг 6, манометр 7, вольтметр 8, амперметр 9, рукоятка потенці­ометра для регулювання напруги, яка подається на дугу, кнопка "Стоп", світлодиод 10, який сигналізує про ввімкнення джерела в електромере­жу; світлодіод 11, який показує, що навантаження джерела вище при­пущеного; тумблер, блокуючий ввімкнення струму на апарат при відсутності стиснутого повітря.

Касетний блок 3 може бути встановленим на пульті керування, як показано на рис. 6.17, або на полу на спеціальній підставці. Він має тор - мозний пристрій для касет при миттєвій зупинці апарата.

Електродуговий металізатор ЭМ-14М може бути використаний як у складі комплекту КДМ-2, так і автономно при наявності відповідного джерела електроживлення та допоміжних пристроїв. У разі механізова­ного процесу його встановлюють на супорт токарного верстата або в інший пристрій для переміщення металізатора відносно напилюваної деталі.

Електродуговий металізатор (рис. 6.18) складається: з турбинного приводу 18, з індукційним регулятором швидкості подачі дроту, двосту­пінчастого черв’ячного редуктора (7, 8, 12, 13) механізму подачі дроту 4, 5, 10, розпилюючої головки 16 і повітряного крана 17.

Турбінний привід забезпечує безперервне обертання роликів меха­нізму подачі дроту та плавне регулювання швидкості їх обертання. Швидкість обертання турбіни 3500 об/хв.

Двоступінчастий черв'ячний редуктор, який розташовано у герме­тичному корпусі, передає обертання на третю ступінь зі змінними цилін­дричними шестернями 14, 15, за допомогою яких відбувається сту­пінчасте регулювання швидкості подачі дроту від 5,5... 12 м/хв при положенні, показаному на рис. 6.18 до 2...6,5 м/хв у разі зміни шестерен місцями.

Механізм подачі дроту складається з ведучих роликів 10, які закріп­лені на ізоляційних втулках 9. На відкидній верхній кришці закріплені на пружинній підвісці притискні ролики. Необхідне зусилля притискання роликів регулюють за допомогою гвинта 4.

Рис. 6.18. Схема електродугового металізатора ЭМ-14М

У розпилюючій головці передбачена можливість регулювання по­ложення точки схрещення дротів шляхом повороту башмаків на контакт­них трубах та переміщення направляючих пластин.

Для автономної роботи з елетродуговим металізатором ЭМ-14М необхідно мати мережу стиснутого повітря з тиском 0,5...0,6 МПа і ви­тратами 90 м3/год, касети для укладання бухт з дротом, розміщення яких повинно виключати можливість контакту дротів при розмотуванні.

Електрометалізатор ЭМ-14М при автономному використанні може вмикатися до різних джерел електроживлення: зварювальних перетво­рювачів та випрямлячів, які використовуються для зварювання у сере­довищі вуглецевого газу, наприклад, ПСГ-500, ПСУ-500, ВДГ-301 тощо. Джерело повинно забезпечувати плавне регулювання напруги в інтер­валі 17...40 В. Для деяких робіт, наприклад, напилення цинку, сталі мо­жливо використання джерел електроживлення із спадною вольт - амперною характеристикою.

До стаціонарних апаратів електродугової металізації належить еле­ктрометалізатор ЭМ-12. У ньому використовується для приводу асинх­ронний електродвигун з постійним числом обертів і редуктор, який дозволяє регулювати швидкість подачі дроту. Змінними шестернями відбувається ступінчасте (8 ступенів) налагодження апарата на задану швидкість подачі дроту. Два ведучих ролики, від яких набувають оберти притискні ролики, змонтовані на підвісці, яка коливається. Така система забезпечує надійну подачу дроту невеликих діаметрів, особливо м'яких сортів металу (алюміній, цинк).

Електрометалізатор ЭМ-15 є вдосконаленою моделлю апарата ЭМ - 12. У приводі подачі дроту використано електродвигун постійного стру­му з тиристорним регулюванням. Це забезпечує плавне налагодження швидкості подачі дроту в широких межах (1 ...14 м/хв).

Модифікацією апарата ЭМ-12 є електродуговий апарат ЭМ-19, він має високу надійність, довговічність і продуктивність. Струмоз’смні ла­тунні пластини зроблені водоохолоджувальними. Обертання подаючих роликів відбувається від мотор-редуктора, який складається з чер­в’ячного редуктора та асинхронного двигуна AUP 56В4УЗ потужністю 180 Вт. Безступеневе регулювання швидкості подачі дроту забезпечу­ється перетворювачем частоти U120S-EC фірми MITSUBISHI EL. Він забезпечує зміну швидкості дроту у діапазоні 1... 12 м/хв, що дозволяє наносити покриття з цинку, алюмінію, сталі, молібдену, мідних сплавів та ін. у діапазоні електричного струму від 80 до 500 А, діапазон робочої напруги 17...35 В, вага апарату 11,9 кг.

Розпилення металу можна проводити не повітрям, а продуктами спалення вуглецево-водневого пального.

Для умов автоматизованих та механізованих виробництв викорис­товують стаціонарний електрометалізатор ЭМ-17. Він призначений для нанесення покриття зі сталі з метою відновлення та зміцнення деталей механізмів, а також нанесення антикорозійного покриття з цинку та алюмінію.

Для відновлення деталей електродуговою металізацією використо­вується також пост електродугової металізації ЭМП-2 “Ремдеталь". Він комплектується двома металізаторами з вузьким факелом розпилу, пультом керування та джерелом електроживлення.

У 50-х роках ВНИИАВТОГЕНМАШ розробив дослідний стаціонар­ний електродуговий металізатор для тридротового напилення МТГ-1. Механізм подачі дроту працює від електродвигуна через безступінчас­тий фрикційний та механічний редуктори. Механізм подачі дроту за до­помогою змінних шестерен здійснює переміщення третього дроту.

Тридротяний металізатор дозволяє отримувати антифрикційні по­криття з одного, двох і трьох різних металів.

Комментарии закрыты.