Механізми регулювання натягу стрічки, що подається в друкарську секцію

Існує кілька типів механізмів регулювання натягу стрічки, що змотується з рулону. Найбільш поширеними є рулонні пристрої з гальмом, яке регулюється вручну, за допомогою електричних або пнев­матичних пристроїв. У пристроях інших типів використовуються елек­тричні або гідравлічні двигуни з регульованою частотою обертання вала рулонної установки.

Керувати натягом стрічки необхідно для друкування з точним суміщенням фарб. Це важливо для ФДМ ярусного типу та при дру­куванні за кілька прогонів на ФДМ планетарного типу; Для стабіль­ності процесу друкування натяг стрічки має бути достатнім, щоб забезпечити подачу її з постійною швидкістю у друкарські апарати. Ступінь натягу стрічки не повинен бути настільки великим, щоб відбувалося пробуксовування подавальних валиків друкарської ма­шини, або настільки малим, щоб не було забезпечено нормальне проходження стрічки через машину. ЗМ, які витримують наймен­ший натяг, є найбільш складними в роботі.

При гальмуванні рулонів великої маси виникають труднощі в керуванні натягом стрічки внаслідок інерції рулону. Крім того, при розмотуванні вузьких рулонів, коли натяг стрічки має бути невели­ким, інерція шпинделя рулону й тертя у зубчастій передачі настільки впливають на чутливість гальма, що регулювання натягу стрічки стає неможливим. Якщо швидкість друкарської машини висока, а шпин­дель рулону і зубчастий привод гальма мають велику інерцію, то зі зменшенням діаметра рулону його гальмування може припиняти­ся, а натяг стрічки може залишатися занадто великим через пере­борення інерції шпинделя, внаслідок чого відбувається розтяг стрічки.

Найчастіше застосовується електричне дискове гальмо. Гальмів­не зусилля, що створюється гальмом, у міру змотування матеріалу з рулону має поступово зменшуватися, щоб у змотуваній стрічці до закінчення рулону підтримувався постійний натяг. Також можуть використовуватися гальмові механізми інших типів: пневматичні, електромагнітні й гідравлічні; хоч би якого типу гальмо застосову­валося, воно повинно мати пристрій для регулювання гальмівного зусилля.

У системах регулювання натягу стрічки можуть використовува­тися ті самі датчики натягу, найпоширенішим з яких є плаваючий валик. Заданий натяг стрічки встановлюється прикладанням до цьо­го валика певної сили за допомогою вантажу, пружних пристроїв або пневмоциліндра, а також тензометричного пристрою.

Під час роботи друкарської машини рулон розмотується і змен­шується в діаметрі. При цьому плече прикладання гальмівного зу­силля до рулону стає меншим, внаслідок чого рівновага поперед­ньо прикладеної до рулону гальмівної сили та сили, прикладеної до плаваючого валика, порушується. Отже, гальмівне зусилля та натяг стрічки збільшуються, а положення плаваючого валика, який з’єдна­ний з рулонним гальмом механічним, електричним або пневматич­ним зв’язком, змінюється. Це приводить до того, що рулонне галь­мо автоматично компенсує зміну натягу стрічки.

При застосуванні електричного гальма плаваючий валик змінює через реостат опір кола живлення електродвигуна, при пневматич­ному гальмуванні цей валик регулює подачу стиснутого повітря че­рез повітряний клапан. У кожному випадку гальмівне зусилля змен­шується так, щоб плаваючий валик повернувся у зрівноважене положеНня.

При роботі з важкими рулонами може виявитися необхідним допоміжне гальмування рулону під час призупинення друкарської машини. На рис. 3.27, а показано схему пристрою, в якому заданий натяг стрічки встановлюється противагою, зв’язаною з плаваюЧим валиком; на рис. 3.27, б наведено схему пристрою регулювання натя­гу стрічки з пневматичним навантаженням цього валика, а на рис. 3.27, в — аналогічну схему з плаваючим валиком і тензометричним пристроєм.

Тензометричні пристрої широко використовуються для регулю­вання натягу в рулонних розмотувальних пристроях. Недоліком ос­танніх є те, що плаваючий валик має короткий хід. У механізмі регулювання натягу відсутня накопичувальна петля стрічки, тому не можуть амортизуватися удари при її склеюванні. Внаслідок цього тензометричні пристрої застосовуються в однопроменевих рулон­них установках, тоді як плаваючий валик із пневматичним наванта­жувачем або навантаженням за допомогою противаги встановлюється в багатопроменевих рулонних установках з автосклеювальними при­строями.

Тензометричний пристрій працює так. Зусилля натягу стрічки передається через холостий валик на тензометричний елемент. Не­значна зміна натягу стрічки потребує зміни вихідного електрично­го сигналу тензометричного елемента. Цей електричний сигнал підси­люється і посилається до рулонного гальма розмотувальної установки для регулювання гальмівного зусилля. Існують пристрої подібного типу, які при незначному переміщенні стрічки виробляють пневма-

Механізми регулювання натягу стрічки, що подається в друкарську секцію

Механізми регулювання натягу стрічки, що подається в друкарську секцію Механізми регулювання натягу стрічки, що подається в друкарську секцію

А

подпись: а Механізми регулювання натягу стрічки, що подається в друкарську секціюРис. 3.27. Схеми пристроїв регулювання натягу стрічки:

А, б: 1 — плаваючий валик; 2 — суцільний ланцюг або зубчастий пас; З — потенціометр; 4 — зірочка суцільного ланцюга;

5 — противага; 6 — стрічка ЗМ; 7 — зірочка тягового ланцюга; 8 — закріплення тягового ланцюга; 9 — тяговий ланцюг; 10 — пневматичний циліндр; в: 1 — вихідний сигнал; 2,4 — напрямні валики; З — полотно; 5 — підсилювач

Тичні сигнали, що підсилюються і передаються до схеми керування пневматичним або електричним гальмом.

На рис. 3.27, г показано принципову схему сучасного пристрою для попереднього натягу стрічки, вмикання в роботу якого здійс­нюється автоматично при подачі команди «Прискорення». Регулю­вання натягу виконується за допомогою регулювального клапана з електродвигуном. Паперова стрічка 1 подається в пристрій поперед­нього натягу за допомогою обгумованого валика 2 зусиллям при­тиснення до стального валика 13. При великому зусиллі притиснен­ня валика 2 до валика 13 (ексцентричний важіль 12 у положенні А) паперова стрічка 1 подається з запізненням. У цьому разі плаваючий валик 5, який є накопичувачем паперової стрічки і знаходиться під дією пневматичного тиску, переміщується вгору. При цьому повер­тається вісь плаваючого валика 5, яка знаходиться в контакті з зуб­частою рейкою, і завдяки їй приводиться в рух ланцюгова передача 6 в напрямку А, а палець 11 проковзної муфти 4 встановлюється в положення А.

Опора 8 плаваючого валика при переміщенні вгору приводить в дію верхній кінцевий вимикач 9, включаючи в. роботу електродви­гун з редуктором 10. Ексцентричний важіль 12 переміщується в на­прямку В. Зусилля притиснення обгумованого валика 2 до стального 13 зменшується, а кількість паперової стрічки, що подається, збільшується.

Поступово папір буде подаватися з випередженням. Це приведе до зміни напрямку руху плаваючого валика. Відбудеться також зміна напрямку руху ланцюгової передачі, що зумовить установлення паль­ця 11 проковзної муфти 4 в положення В. Важіль діє на кінцевий вимикач 3, який з невеликим запізненням вимикає електродвигун 10. Система знаходиться в положенні В. Плаваючий валик пере­міщується вниз доти, доки нижній кінцевий вимикач 7 не виконає повторного реверсування напрямку його руху. Система перейде знову в положення А.

Натяг паперової стрічки підтримується постійним завдяки тому, що на плаваючий валик діє пневматичний тиск. Для компенсації тертя в системі при переміщенні плаваючого валика у пневмоцилі - ндрах має бути протитиск. Керування клапаном вмикання та вими­кання протитиску здійснюється безпосередньо вимикачем 3 про­ковзної муфти 4.

Комментарии закрыты.