Рулонні приймально-вивідні пристрої

Ці пристрої застосовуються тоді, коли задруковану стрічку знову змотують у рулон. Характерною особливістю їх є наявність привода для намотування стрічки зі змінною кутовою швидкістю ю

(при v = const маємо const, де v — колова швидкість рулону;

Р — його радіус). р

Для цього використовуються периферійні намотувальні механіз­ми (рис. 3.28, а, б), в яких швидкість руху тягових органів відповідає швидкості обертання машини або фрикційної муфти (рис. 3.28, в), а різниця кутових швидкостей забезпечується відносним проковзу­ванням поверхонь, що труться. На відміну від суцільних пасів, які застосовуються в рулонних гальмах стрічкоживильних пристроїв, швидкість пасів 1 або роликів 2 у периферійних намотувальних меха­нізмах (див. рис. 3.28, а, б) трохи вища, ніж лінійна швидкість друку­вання, що забезпечує натяг стрічки та щільність її намотування.

Б

 

Г

 

Рис. 3.28. Схеми рулонних приймально-вивідних пристроїв

 

Рулонні приймально-вивідні пристрої

Фрикційні пристрої дають змогу регулювати момент сил тертя за­лежно від зміни діаметра рулону. Схема, зображена на рис. 3.28, б, — найбільш проста й надійна. Вона застосовується в тихохідних спеціаль­них машинах.

У рулонних приймально-вивідних пристроях з центральним на­мотуванням стрічки намотувальний рулон приводиться в рух пере­дачею, що обертає картонну втулку рулону. Як і розмотувальні ру­лонні установки, рулонні приймально-вивідні пристрої з центральним намотуванням стрічки можуть мати шпиндельне (найбільш поширене) або безшпиндельне закріплення картонних втулок.

Звичайний однопозиційний рулонний приймально-вивідний пристрій з центральним намотуванням стрічки показано на рис. 3.28, г, де 1 — важелі для розвантаження рулону, 2 — притискний валик, З — розподільний валик, 4 — пристрій для поздовжнього розрізуван­ня полотна. Ця конструкція має один шпиндель, який установлено у боковинах станини. Шпиндель обертається від електричного, ме­ханічного, гідравлічного або комбінованого приводів під контролем засобів, що регулюють швидкість їх для зміни щільності намотування рулону. Цей пристрій треба зупиняти для зняття намотаного рулону.

Рулонні приймально-вивідні пристрої з автосклеювальним при­строєм мають той самий принцип центрального намотування, але містять два шпинделі, змонтовані на зірочці. Привод і допоміжне обладнання їх більш складні і призначені для склеювання стрічки на повному ходу машини. Кожний шпиндель приводиться в рух інди­відуальним приводом через запобіжну фрикційну муфту з регульо­ваним моментом тертя для керування швидкістю шпинделя.

Обладнання для розвантаження рулонів має вигляд важелів,, які опускаються та приводяться в рух за допомогою гідравлічних або пневматичних пристроїв. Для зняття рулонів застосовуються спеці­альні возики або тельфери.

Вирівнювання країв стрічки під час її намотування в рулонних приймально-вивідних пристроях може забезпечуватися одним із двох способів. При просуванні стрічки від нормального положення за першим способом її повертають в нормальне положення, а за дру­гим — переміщують намотувальний рулон так, щоб він стежив за зміщенням краю стрічки. Другий спосіб дорожчий, оскільки потре­бує складного обладнання, але для більшості матеріалів він забез­печує добру якість вирівнювання краю стрічки при намотуванні рулону.

На рулонних приймально-вивідних пристроях з поворотною зіркою встановлюються напівавтоматичні або автоматичні склею­вальні пристрої, описані в п.3.4.1.

Комментарии закрыты.