Обладнання для газотермічних процесів нанесення покриття

Виробництво деталей з газотермічним покриттям можна поділити на два основні напрями: виготовлення нових деталей І відновлення спрацьованих деталей.

Для першого напряму характерно багатосерійне та серійне вироб­ництво, розміщення обладнання для нанесення покриття у загальний виробничий цикл, жорсткі вимоги до стабільності якості покриття. Для другого напряму характерні малі серії або одиничне виробництво, від­носна самостійність обладнання для нанесення покриття без жорсткого зв’язку з будь-яким виробничим циклом.

Основними стадіями виробництва є технологічні процеси виробниц­тва та підготовки газів, матеріалів для нанесення покриття, газотермічне нанесення покриття, обробка деталей з покриттям та технічний конт­роль на всіх стадіях виробництва.

Виконання кожного окремого технологічного процесу забезпечуєть­ся відповідним обладнанням, яке може бути виготовлено у вигляді окремої установки (модуля), яка реалізує конкретну операцію технологіч­ного процесу, наприклад, струменево-абразивну підготовку поверхні деталей або системи механізмів та установок (модулів), яка виконує визначену функцію технологічної операції. Наприклад, технологічна операція плазмового напилення покриття забезпечується напівавтома - тизованим комплексом для плазмового напилення 15В-Б, який укомплек­товано установкою (модулем) плазмового напилення “Київ-7” (функція нагрівання та прискорення часток, що напилюються), механізмом кріп­лення та переміщення деталі, механізмом переміщення плазмотрона відносно деталі, системою вентиляції для видалення газів та пилу, зву- коізолюючою камерою.

Обладнання для підготовчих операцій: установки для очищення, мийки, механічної, струменево-абразивної та термічної обробки комплек­тується у загальну технологічну лінію або може бути виділено у окрему виробничу дільницю.

Будь-яка установка для газотермічного нанесення покриття склада­ється з розпилювача, механізму подачі матеріалу, який розпилюється (дроту, порошку, прутків або гнучкого шнура), джерела енергопостачан­ня, системи, по якій подається розпилюючий газ, пульта керування.

На рис. 6.1 наведена функціональна схема узагальненої установки для газотермічного напилення.

У зв’язку з багатофакторністю процесу газотермічного напилення основною умовою високої якості та стабільності властивостей покриття є контроль за підтриманням всіх технологічних параметрів процесу на визначених оптимізованих рівнях.

Рис. 6.1. Узагальнена схема установки для газотермічного напилення

Для цього на сучасних установках для газотермічного напилення використовують системи комп'ютерного керування та фіксації парамет­рів процесу і роботи.

Сучасні установки газотермічного напилення комплектуються сис­темою охолодження деталі у процесі напилення.

Установки для напилення класифікуються за методом напилення залежно від виду використаної енергії:

- газополуменевого напилення;

-детонаційного напилення;

- плазмового напилення;

— електродугового напилення;

— газодинамічного напилення.

Класифікувати установки залежно від форми матеріалу, який вико­ристовується для напилення, можна на такі, що використовують дріт; порошок; пруток; гнучкий шнур.

За рівнем механізації установки можуть бути ручними, механізова­ними, автоматизованими.

Загальні вимоги до установок для напилення такі:

- отримання стабільного потоку часток, що напилюються;

- можливість регулювання потоку часток за продуктивністю, темпе­ратурою, швидкістю;

- забезпечення високого значення енергетичних коефіцієнтів роз­пилення та напилення;

- загальні витрати енергії;

- коефіцієнт використання матеріалу;

- можливість механізації та автоматизації процесу;

- великий ресурс роботи та надійність установки;

- безпека та зручність у використанні;

- висока продуктивність процесу та питома продуктивність апара­тури;

- мінімальна матеріалоємність та невелика вартість установки.

Комментарии закрыты.