КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, РОЗРІЗУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Продукція, що виготовляється, має відповідати вимогам до якості, викладеним у технологічних інструкціях поліграфічного виробництва та оздоблювання на основі точного дотримування тех­нічних вимог.

Оцінювання готової продукції здійснюється за об’єктивними якісними показниками з урахуванням вимог стандартів.

Опрацьовані на основі технологічних інструкцій та досвіду робо­ти поліграфічних підприємств таблиці типових дефектів, які нега­тивно впливають на товарний вигляд видань, придатні для опера­тивного оцінювання якості напівфабрикату в процесі оздоблювання. Послідовно виявляються групи дефектів, що є відхиленням від нор­ми, після чого вони усуваються. Якщо виявляється критичний де­фект, який погіршує товарний вигляд видання, то воно бракується. Перелік таких дефектів иаЛедено нижче.

Контроль якості видань має здійснюватися за методикою, вик­ладеною в інструкціях з організації контролю якості напівфабри­катів і готової продукції. Перевірка візуальна за зразками, що про­йшли кондиціювання при відносній вологості повітря 50+2 % і температурі від 20 до 25 С протягом 2 год.

Дефекти припресовування плівки

Дефекти біговки та перфорації

Дефекти висікання Порушення кольоропередачі

Вищипування паперу

Дефекти бронзування Дефекти друкування

Дефекти поверхні

Механічні пошкодження Відхилення при обрізуванні книжково-журнальних видань Відхилення від формату (об­різування аркушевих видань):

А) образотворчих листівок і мініатюрних табелів-кален - дарів;

Б) художніх репродукцій;

В) плакатів, наочних по­сібників, бланкової продукції, етикеток тощо

Наявність зморшок, згорток, проривів, відша­рування плівки від відбитка Недостатня глибина біговки, відсутність перфо­рації

Нешадке обрізування, вириви, деформації Невідповідність кольоропередачі на відбитку пробному відбитку, затвердженому видавницт­вом

Пошкодження поверхні відбитка у вигляді вир­ваних або надірваних волокон паперу, зрив по - кровного шару

Спотворення тексту або зображення, змазуван­ня чи осипання нанесеного шару Недодрукування, забруднення фарби, пробиван­ня фарби на звороті відбитка, забивання фар­бою ділянок тексту або ілюстрації Подряпини, плями, смужки, втрата елементів зображення

Рвані, зім’яті, брудні аркуші

Від гранично допустимого формату — більш як

±2 мм і по косині блока — більш як 2 мм

Від заданих розмірів — більш як ±1 мм, косина при обрізуванні — більш як 0,5 мм

Від заданих розмірів, в тому числі на косину, — більш як ±1 мм

Від заданих розмірів, в тому числі на косину, — більш як ±2 мм

Контроль кольору окремих елементів зображення здійснюється порівнянням на денситометрі тиражних відбитків з пробними і кон­трольними.

Розташування складних елементів малюнка висічки або перфо­рації контролюється за допомогою прозорого шаблону або регіст - роскопа.

Точність лінійних розмірів контролюється вимірювальною лупою

З похибкою вимірювання не більш як 0,2 мм або вимірювальною металевою лінійкою з похибкою вимірювання не більш як 0,5 мм.

Продукція після друкування та оздоблювання (як в рулонах, так і в аркушах) розрізується, пакується та маркується.

Віддруковане паперове полотно можна розрізувати в поздовж­ньому та поперечному напрямках безпосередньо у ФДМ відразу після друкування і складати на приймальний стіл або готові аркуші, або намотувати розрізане на смуги паперове полотно на окремі бобіни. Для цього деякі ФДМ мають відповідне обладнання, яке було роз­глянуто в п. 3.5.8. Якщо рулони друкованої продукції треба пара­фінувати, то паперове полотно після друкування не розрізають.

Підприємства й цехи ФД в Україні випускають продукцію у виг­ляді віддрукованих парафінованих і розрізаних (за замовленням) на окремі бобіни етикеток візерункового друку. Іноді продукцію виго­товляють у вигляді окремих (розрізаних) етикеток, для чого віддру­ковані рулони розрізають на флаторізальній машині на окремі ар­куші. Заготовлені аркуші наколюють на кутових позначках на голки в стопи по 250...500 шт. і розрізають потім на різальній машині на окремі етикетки, які використовують для ручного загортання цуке­рок. Оскільки ручний спосіб загортання продукції на виробництві дедалі більше витісняється автоматичними загортувальними маши­нами, в яких етикетки розміщено в бобінах, основна маса про­дукції ФД має виходити з підприємства у вигляді бобін відповідної ширини, які встановлюють потім у пакувальні автомати.

Для намотування бобін парафінованих етикеток спочатку заго­товляють паперові втулки з окремих смуг цупкого паперу, які зма­щують клеєм і намотують на дерев’яний стержень діаметром 50 мм. Для розрізування парафінованих етикеток на бобіни застосовують спеціальну бобінорізальну машину з дисковими ножами. Вона скла­дається зі станини, на якій закріплено кронштейни заряджання та приймання. Дискові ножі встановлено на двох паралельних валах, що обертаються назустріч один одному. Кількість ножів і відстань між ними визначаються розміром бобін і шириною паперу. Для точ­ного розміщення ножів використовують набір каліброваних кілець різних розмірів (від 2 до 5 мм). Відповідно підбираючи кільця, завж­ди можна встановити точний розмір смуги бобіни.

Натяг паперового полотна та зусилля намотування смуг на бобі­ни регулюються дисковими фрикціонами, що мають дві фетрові суконки. Ці суконки для кращого зчеплення треба зрідка очищати сумішшю машинного масла та графіту.

Особливо старанно слід установлювати верхні ножі відносно нижніх. Ножі мають легко пружинити під натиском пальця. Глибина заход­ження верхніх ножів має бути не більшою за 0,4 мм. Глибше за­ходження призводить до заїдання та порушення бічного торця бобіни.

Рулон установлюють у машину і розрізають паперове полотно на смуги. Кінці останніх закріплюють у шаховому порядку на прий­мальних валах і починають розрізати з намотуванням на бобіни. В перший момент руху фрикціони мають бути ослабленими, а в міру зростання намотування бобін їх треба поступово затискувати. Бічне переміщення рулону регулюється за допомогою штурвального ма­ховика.

На рис. VIII, б і в (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд найсучаснішої бобінорізальної машини «CONSLIT 16/06» фірми «Kampf», яку вперше в Україні впроваджено в 1998 р. на за­воді поліграфічної упаковки «Бліц-Флекс» АТ «Видавництво «Бліц - Інформ» (м. Київ). На ринку Європи у 1997 р. ці машини стали свого роду бестселером за своєю технологічністю, продуктивністю та сту­пенем автоматизації.

Готові бобіни (аркушева продукція) пакують у пачки масою до 15 кг. На кожну пачку наклеюють ярлик, на якому вказують етикет­но-друкарську фабрику, назву етикетки, кількість, масу брутто й нетто, дату пакування і ставлять штамп пакувальника.

Аркушева продукція великого формату (від 0,5 до 1 друк, арк.) пакується в трубки або в закриті пачки з викладкою стопи аркушів у два паралельних згини. Продукцію форматом від 0,25 до 0,5 друк, арк. пакують у закриті плоскі пачки. Видання в 1/8 частку друк. арк. і менші пакують по 1, 2, 4 стовпчики в закриті пачки з прокладкою через кожні 100...250 пріимірників. Пачки аркушів загортають в один або два аркуші пакувального паперу, клапани заклеюють або обан - деролююгь пачки липкою стрічкою.

Для пакування застосовують обгортковий папір марок А і Б або мішковий марки М-80. Для прокладок використовують коробочний картон марки Г і картон палітурний марки Б (відходи). Товщина картонних прокладок має бути не менш як 1,5 мм.

Комментарии закрыты.