Автоматичне регулювання в’язкості фарби

Однією з найбільш важливих особливостей процесу флек - сографічного друкування тиражу є необхідність постійного контро­лю та регулювання в’язкості фарби. Від в’язкості фарби залежать її колір на відбитку, швидкість висихання, сприйняття її формним і задруковуваним матеріалами, товщина фарбової плівки, чіткість друку, забивання проміжних ділянок ДФ.

Принциповою особливістю фарб у флексографії є наявність у складі їх великої кількості летких розчинників, які, випаровуючись, підвищують в’язкість фарби. Особливо важливим стають контроль і регулювання в’язкості фарби в сучасних високопродуктивних ФДМ. Невеликі коливання в’язкості фарби при великих швидкостях дру­карської машини впливають на якість друку.

У сучасних ФДМ є замкнуті циркуляційні системи подавання фарби та автоматичного регулювання її в’язкості. В’язкість фарби підтримується постійною так: прилади автоматично вимірюють її під час роботи машини і додають розчинник у разі потреби.

Основним елементом автоматичного пристрою регулювання в’яз­кості фарби є віскозиметр. Вимірюючи ступінь в’язкості, він транс­формує її за допомогою електронного перетворювача в електрич­ний сигнал, який керує подаванням розчинника у фарбу. Можуть застосовуватися віскозиметри різних типів: витікання, з падаючим вантажем, вібраційні, але найбільш поширеними є ротаційні віско­зиметри.

Принцип дії ротаційного віскозиметра (рис. 3.33, а) полягає у вимірюванні гальмівного моменту, що виникає на осі обертового шпинделя (циліндра або диска), зануреного у фарбу. Ротор обер­тається з постійною швидкістю за допомогою електродвигуна через спіральну пружину.

Підвищення в’язкості фарби спричинює закручування пружини.

Автоматичне регулювання в’язкості фарбиПри зменшенні в’язкості пружина роз­кручується. Обертальний момент пере­дається пневматичним пристроєм на прилад керування соленоїдним клапа­ном, який регулює подачу розчинни­ка у фарбу.

Віскозиметр витікання призначе­ний для визначення в’язкості фарби за часом витікання її через калібро­ваний отвір сопла. Цей час пропор­ційний динамічній в’язкості фарби:

Рис. 3.33. Ротаційний віскозиметр (а) та схема його датчика (б)

Де Ь — довжина сопла; £? — об’єм фарби; р — її тиск; т — дина­мічна в’язкість або коефіцієнт внутрішнього тертя фарби.

Віскозиметр витікання — це циліндричний пластмасовий резер­вуар, що має внизу сопло. Після заповнення резервуара фарбою сопло відкривають і за допомогою секундоміра фіксують час виті­кання фарби до моменту першого припинення її струїння. За допо­могою спеціальної таблиці або розрахунком за формулою (3.5) виз­начають в’язкість фарби.

Принцип дії віскозиметра з падаючою кулькою грунтується на вимірюванні часу заглиблення кульки у фарбу піц дією сил тяжіння та тертя. Швидкість її заглиблення визначається виразом

(3.6)

подпись: (3.6)РАс(^к-^ф)

187

Де 2)к — діаметр кульки; Рю Рф — густини кульки та фарби відпо­відно.

Вимірювання швидкості Изводиться до визначення часу, за який кулька, заглиблюючись у трубку з фарбою, проходить відрізок між двома позначками.

(3.7)

подпись: (3.7)Схему датчика ротаційного віскозиметра показано на рис. 3.33, б. При обертанні з кутовою швидкістю а> циліндра радіусом 2^ і дов­жиною Ь в цИлінДричному резервуарі радіусом гальмівний мо­мент

*1-вї

Відповідно до зміни моменту змінюється споживаний електро­двигуном струм, вимірюючи який можна неперервно визначати в’язкість фарби.

На рис. 3.34 зображено схему автоматичного регулятора в’язкості рідких фарб, розроблену фірмою «вгаріїісаги (Швейцарія). Прин­цип його дії ірунтується на визначенні в’язкості фарби за частотою падіння її краплинок (чим менша в’язкість фарби, тим частіше вони падають).

Регулятор забезпечує високу точність вимірювання з урахуван­ням зміни температури фарби при друкуванні тиражу. Це — замк­нута система, в якій відсутнє випаровування розчинника. Встанов­люється вона незалежно від фарбового резервуара З, а з’єднується з ним лише через два трубопроводи. Якщо в’язкість фарби у фарбово­му резервуарі нижча від норми, то вона по трубопроводу 5 надхо­дить у вимірювальні прилади 9,12, а по трубопроводу б повертаєть­ся назад з подачею розчинника або без нього залежно від в’язкості фарби. Остання відбирається від трубопроводу 11, по якому вона подається у фарбове корито 2, де обертається дукгорний циліндр 1

Автоматичне регулювання в’язкості фарби

Рис. 3.34. Автоматичний регулятор в’язкості рідких фарб фірми «СгарЬісагі» (Швейцарія)

(або АВ). Фарба неперервно циркулює через вимірювальний прилад за допомогою насоса 4.

Для вимірювання в’язкості фарби клапан 7 на вході у вимірю­вальний прилад 9 на короткий проміжок часу закривають і знову відкривають одразу ж після вимірювання. Відхилення в’язкості фар­би від заданого значення визначає кількість розчинника, який не­обхідно ввести у фарбу. З цією метою відкривають клапан 8: розчин­ник з резервуара 10 подається у вимірювальний прилад і промиває його від фарби (завдяки цьому не потрібна допоміжна операція для очищення приладу від фарби). Після перекриття клапана 8 знову відкривають клапан 7 для подачі фарби і вимірювання повторюють. Фарба не підсихає, оскільки неперервне переміщення її або роз­чинника запобігає просочуванню у прилад повітря.

Комментарии закрыты.