ВИСІКАННЯ ТА ПЕРФОРАЦІЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Висікання — це процес виготовлення заготовок або ви­робів певної форми вирубуванням їх з аркушевого чи рулонного матеріалу. Висікання широко використовується при виготовленні фігурних етикеток, упаковок, конвертів, дитячих книжок-карти - нок, окремих видів білових товарів тощо. Висікання здійснюється напівмеханізованим або механізованим способом за різними техно­логічними схемами на спеціальних верстатах чи автоматах, потоко­вих лініях або друкарсько-висікальних агрегатах.

Висікання і біговка виконуються за допомогою штампів, які скла­даються з двох частин — матриці та пуансона. Вони можуть мати кілька секцій залежно від розміру виробів, що висікаються. Найчас­тіше на поліграфічних підприємствах послідовно здійснюють друку­вання, висікання виробів або їх фасонне обрізування, а потім підби­рання, комплектування та інші операції.

Використовується універсально-просікальний верстат типуУПВ, призначений для висікання та вирубування кутиків і просікання шліців. Різальним інструментом слугують просічки та матриці. Ос­танні розставляються в напрямних стола згідно з форматом заготов­ки і закріплюються болтами. Просічки прикріплюються до траверси верстата, на якому встановлюються знімачі для зняття обрізків.

Фасонне висікання, вирубування кутиків, косе обрізування ви­конуються на простих верстатах або напівавтоматах.

НаПівАвтоматичний висікальний прес має рухомий талер, який може переміщуватися в поздовжньому і поперечному напрямках. На талері розташовується рама з затискачами для закріплення стопи паперу перед висіканням. Пресувальну головку обладнано агрегато­ваною формою. Висікання здійснюється при автоматичному опус­канні прес-головки, а готова продукція збирається в магазини, роз­ташовані під висікачами.

Напівавтоматичні висікальні преси марок АВКП, КВА, АУК-2 використовуються для виготовлення та підбирання комплектів граль­них карт й іншої продукції спеціального призначення.

Висікання, біговку та нарізування пазів на аркушах із гладкого або мікроволокнистого картону можна виконувати на автоматах типу ТС-96-1 (Німеччина) та ін.

Для виконання комплексу операцій різання, висікання та обан - деролювання продукції випускаються спеціальні потокові лінії типу «Атлас» (Швейцарія). До складу такої лінії можуть входити висікальні автомати з механічним приводом або з програмним керуванням, обандеролювальні та пакувальні механізми, які об’єднуються транс- портно-передавальними пристроями. Вони відзначаються компакт­ністю, високою точністю роботи, можливістю різної комплектації. На такій лінії можна виконувати операції різання — висікання або різання — висікання — обандеролюван ня флатової продукції мак­симальним форматом 150x180 мм і мінімальним — 20x55 мм.

Для висікання виробів складної форми слугують автомати з про­грамним керуванням типу МЦБЦНЦ. Вони призначені для висікан­ня етикеток і фасонних заготовок будь-якої форми з паперу, карто­ну, полімерної плівки та металевої фольги.

Викінчення рулонної продукції здійснюється на друкарсько-ви­сікальних автоматах. При цьому послідовно виконуються: друкуван-

Ня, біговка та висікання виробів з паперу або картону. Автомати використовуються не тільки на поліграфічних підприємствах, а й у легкій, харчовій, хімічній та інших галузях промисловості.

Перфорація — операція, при якій на папір або картон наносить­ся система отворів для формування лінії згинів чи відриву такої продукції, як марки, блокноти, календарі, квиткові блоки, кви­танційні книги, заготовки для коробок.

При перфорації роблять просікання у вигляді круглих отворів, продовгуватих розрізів, зигзагів тощо. Перфорація аркушевої про­дукції здійснюється на спеціальних верстатах або перфорувально- біговальних автоматах. Вони мають перфорувальний апарат, що скла­дається з верхньої рухомої планки з пуансонами і нижньої нерухомої планки з отворами матриці.

Для оздоблювання рулонної продукції слугують ротаційні пер­фораційні машини. Вони обладнуються роликовим перфорувальним пристроєм, напрямним кутиком і різальним пристроєм.

При масовому виготовленні різного роду квитків, етикеток, бдан - . кової та іншої продукції використовують спеціальні друкарсько-ви - кінчувальні агрегати типу «Тімпсон-прес» (Англія), «Аутобобін» (Швейцарія), які працюють з рулону і виконують послідовно друку­вання, нумерацію, перфорацію та інші операції з розрізуванням готової продукції.

Комментарии закрыты.