Виготовлення пластмасових матриць

Пластмасові матриці виготовляють з пресувальної феноль­ної маси та волокнистого матеріалу (матричного картону) з кліше і набірних (складальних) оригінальних форм.

Виготовлення пластмасових матриць способом пресування скла­дається з таких операцій: приймання кліше та металевих складаль­них форм до матрицювання; пресування матриць; зняття та оброб­лення їх. При цьому використовуются прес-форми відкритого або напівзакритого типу.

Матриці з пресувальної фенольної маси виготовляють з кліше, а матриці з пластмасового матричного матеріалу — з набірних форм і кліше.

Виготовлення матриць у прес-формі відкритого типу. На висувну нижню плиту матричного преса (рис. 2.1, а) кладуть металевий лист 1 (рис. 2.1, б, в) за розмірами плити та матричну рамку 3, в якій розміщують кліше 6, доводячи його товщину за допомогою метале­вих пластин 7 до товщини гумової ФДФ. Наприклад, якщо товщи­на кліше 1,75 мм, то для виготовлення форми товщиною 3 мм під кліше підкладають листи цинку, алюмінію або сталі загальною тов­щиною 1,25 мм. Розміри металевих пластин мають перевищувати роз­міри кліше на 2 мм.

Виготовлення пластмасових матриць

Рис. 2.1. Виготовлення матриці з пресувальної фенольної маси в прес-формі відкрито­го типу:

А — зовнішній вигляд електрогідравлічного вулканізаційного преса «Вулкан»; б — підготовка до пресування; в — запресована матриця

Виготовлення пластмасових матрицьЗверху на матричну рамку накладають допоміжну (дерев’яну чи алюмінієву) рамку 2 завтовшки 5 мм, засипають пресувальну фе­нольну масу 4, розрівнюють її за допомогою лінійки 5, а зайву масу зсувають. Знімають допоміжну рамку 2 і на поверхню пресувальної маси накладають металевий лист 1. По краях плити преса розміщу­ють обмежувачі 8, висоту яких визначають за формулою

ЛО=Л+Лд+Л,, (2.1)

Де Ар, АЛ — відповідно товщина матричної рамки та металевого лис­та, мм; Ав — висота щілини для випресування зайвої пресувальної маси (7ів = 0,2...0,55 мм).

Підготовлену прес-форму закладають у прес (див. рис. 2.1, а), його нижню плиту піднімають до стику поверхні прес-форми з верх­ньою плитою і все це нагрівають без тиску протягом 1,6 ... З хв. Тем­пература обох плит преса має дорівнювати (160 ± 5) °С. Після на­грівання прес-форми здійснюють два-три підпресування її, створюючи тиск (4 ± 0,5) МПа, щоб видалити гази, які утворюють­ся під час нагрівання пресувальної маси. Потім, користуючись го­динником, установлюють тривалість витримки під тиском (тривалість пресування), знову підвищують тиск до потрібного значення і пре­сують матрицю. Для матриць завтовшки 5...6 мм тривалість пресу­вання становить 15...20 хв, для товстіших матриць — 40 хв.

У початковий момент пресування тиск помітно зменшується через високу плинність розігрітої пресувальної фенольної маси, тому під час пресування протягом 3...5 хв його необхідно підтримувати на рівні оптимального за допомогою механізму підняття нижньої пли­ти преса.

Виготовлення матриць у прес-формі напівзакритого типу. Засто­сування прес-форми напівзакритого типу дає змогу виготовити мат­риці з меншими відхиленнями за товщиною завдяки рівномірному розподілу тиску по всій площі запресування.

Б

Рис. 2.2. Схема виготовлення матриці з пре­сувальної фенольної маси в прес-формі на­півзакритого типу:

А — підготовка до пресування; б — запресована матриця

подпись: 
б
рис. 2.2. схема виготовлення матриці з пре-сувальної фенольної маси в прес-формі на-півзакритого типу:
а — підготовка до пресування; б — запресована матриця
Кліше 2 (рис. 2.2, а) разом з металевими пластинами 5 вста­новлюють на основу прес-фор- ми 1, зверху насипають пресу­вальну фенольну масу 3, роз­рівнюють її за допомогою лінійки 4, а зайву масу видаля­ють. На пресувальну масу накла­дають пуансон 6 (рис. 2.2, б) і вкладають прес-форму в прес. Температура обох плит преса має дорівнювати (160 ± 5)° С. Піднімають нижню плиту преса до стику поверхні прес-форми з верхньою його плитою і все це нагрівають без тиску протя­гом 1,5...З хв.

Після нагрівання прес-форми здійснюють два-три підпресуван - ня її, створюючи тиск (4 ± 0,5) МПа для відведення газів, що утво­рюються під час нагрівання пресувальної маси. Потім, користую­чись годинником, установлюють тривалість пресування, знову підвищують тиск до вказаного значення і пресують. Якщо товщина матриці дорівнює 5...6 мм, то тривалість пресування становить 15...20 хв, а якщо ця товщина більша, то — 40 хв.

Рис. 2.3. Схема виготовлення пластмасової* матриці з кліше:

А — підготовка до пресування; б — запресована матриця

подпись: 
рис. 2.3. схема виготовлення пластмасової* матриці з кліше:
а — підготовка до пресування; б — запресована матриця
Виготовлення матриць з кліше. Перед пресуванням, щоб змен­шити усадку, вирівняти й ущільнити покривний лицьовий шар, матричний матеріал піддають підпресовуванню та термообробці згідно з технологічними інструкціями.

На нижню плиту преса (рис.

2.3) кладуть металевий лист 1, а на нього — кліше 3 разом із підкладками 2; зверху розміщу­ють два-три листи матричного матеріалу 4 (перший з них — покривним шаром донизу, другий і третій — без покрив­ного шару). Накривають мат-

Ричний матеріал металевим листом 5, по краях нижньої плити вста­новлюють обмежувачі 6 і тільки після цього вкладають прес-форму в прес. Температура плит для пресування матриць з матричного мате­ріалу марки МНМ-1 має дорівнювати (145 ± 3)° С, марки МПМ-2

- Ц35 ± 5)° С. «

Піднімають нижню плиту преса до стику прес-форми з верх­ньою його плитою і все це нагрівають без тиску протягом 1...3 хв. Після нагрівання прес-форми здійснюють два підпресування її, ство­рюючи тиск (1,5 ± 0;5) МПа. Потім, користуючись годинником, установлюють тривалість пресування, підвищують тиск до (4 ± 1) МПа і пресують. Тривалість витримки під тиском матричного мате­ріалу марки МПМ-1 становить 2...З хв, марки МПМ-2 — 15...20 хв.

Рис. 2.4. Схема виготовлення пластмасової матриці з набірної форми:

А — підготовка до пресування; б — запресована матриця

подпись: 
рис. 2.4. схема виготовлення пластмасової матриці з набірної форми:
а — підготовка до пресування; б — запресована матриця
Виготовлення матриць з набірних форм. Набірну форму 2 (рис.

2.4) кладуть на нижню висувну плиту 1 преса. Розрізають на цинко - рубці пластмасовий матричний матеріал 3 за форматом. Три листи цього матеріалу встановлюють на набірну форму (перший — по­кривним шаром донизу, інші — наверх). На раму 4 для закріп­лювання набору поміщають ме­талеві пластини 5 так, щоб за­гальна висота рами з плас­тинами дорівнювала (28 + А) мм, де А — товщина металевого ли­ста 6, яким накривають матрич­ний матеріал. Після цього раму вкладають у прес і нагрівають без тиску протягом 5 хв. Темпе­ратура нагрівання верхньої пли­ти має становити (120 ± 3)° С, а нижньої — (115 ±3)° С.

Матриці пресують без підпресовування під тиском (1,3 ± 0,3) МПа. Тривалість пресування матричного матеріалу марки МПМ-1 дорівнює 20...25 хв, марки МПМ-2 — 10...15 хв. Після 5 хв пресуван­ня тиск необхідно зменшити на 50 %.

Комментарии закрыты.