Сучасні моделі іноземних ФДМ

Основними виробниками ФДМ іноземного виробництва є такі фірми: «Windmцller & Hцlscher», «MAN-Roland», «Fischer & Krecke», «Albert Frankenthal» (Німеччина); «Faustei Inc.», « Motte r», «Mark Andy», «Roto Press Incorporation», «Sohn Manufacturing Inc.», «Camo» (СПІА); «Edale», «Colden Chadwick», KDO, «Synpro» (Ве­ликобританія); «Cerutti», «Bielloni», «Carin S. z.l.», «MВF Sp. A Costruzioni Mecceniche», CMF (Італія); «Solna» (Швеція); «Bobst», «Conprinta» (Швейцарія); «Comexi» (Іспанія); «Holweg S. A.» (Фран­ція); TKS (Японія).

Нижче описано особливості сучасних моделей ФДМ, створених деякими іноземними фірмами.

У країнах Західної Європи провідним виробником флексографіч - ного друкарського обладнання для пакувального виробництва є фірма «Windmцller & Hцlscher». Вона розробила ФДМ планетарного типу моделей «Olympia 714», «Olympia 716», «Olympia 746», «Olympia 756», «Olympia 1748» та ін. Залежно від ступеня автоматизації ФДМ моделі «Olympia 746» випускається в двох модифікаціях: із системою SCV для напівавтоматичного керування фарбовим апаратом і з ком­п’ютеризованою системою «Flexorex СС» для програмування роботи фарбового апарата, його попереднього налагодження за програмою та автоматичним установленням у робоче положення. Обидві моди­фікації ФДМ виготовляються серіями по вісім або чотири секції в кожній для роботи з рулонами завширшки 1320 мм при ширині друку до 1270 мм, а останнім часом — до 1570 мм. Машина «Olympia

716» випускається в стандартному напівавтоматичному виконанні з шириною друку 1070 і 1270 мм, восьмифарбова машина «Olympia 1748» — з максимальною шириною друку 1070, 1270, 14/0 і 1570 мм. Вісім друкарських секцій згруповано навколо загального ДЦ діа­метром 2000 мм. У стандартному виконанні ці ФДМ комплектують­ся автоматичною системою «Flexorex СС». ,

Дані для налагодження фарбового апарата, форматі друку, товщи­на ЗМ та інші параметри вводяться в пам’ять ЕОМ за Допомогою ко - дувального пристрою, що забезпечує можливість автоматичного по - зиціювання фарбового апарата з точністю до 2 мкм при повторному друкуванні тиражу.

Особливістю фарбових апаратів ФДМ моделей «Olympia» є зас­тосування для подавання та дозування фарби камерного ракеля ори­гінальної конструкції. Його фарбову камеру утворено стальним ра­кельним ножем з додатним кутом установлення. Фарба подається у цю камеру насосом, умонтованим у фарбовий резервуар. Підведен­ня ракельного механізму до AB здійснюється пневматично, а його осьове переміщення для поліпшення передачі фарби — від окремо­го електродвигуна. Кількість фарби, що передається на ФЦ, визна­чається профілем і глибиною растрових комірок AB, який виготов­ляється залежно від характеру виконуваних робіт. Фіксація AB і ФЦ в робочому положенні під час друкування та їх роз’єднання під час призупинення, а також зміні формату забезпечуються у ФДМ мо­делей «Olympia» за допомогою гідравліки. При виконанні мікромет­ричного осьового й діагонального регулювань циліндрів гідравліч­ний тиск автоматично вимикається.

Фірма «Windmцller & Hцlscher» у 1993—1995 pp. виготовила серію ФДМ планетарного типу — «Olympia Stellaflex» і «Soloflex». Перша включає восьмифарбову ФДМ «Stellaflex-8» з шириною друку 1070, 1270 або 1470 мм і шестифарбові ФДМ «Stellaflex-б» та «Stellaflex- 6S», призначені для друкування на упаковці з максимальною робо­чою шириною друку 1270 і 1470 мм. Машини комплектуються ру­лонними установками, намотувально-приймальними пристроями та ідентичними фарбовими апаратами. Регулювання фарбонакочуван - ня здійснюється за допомогою ЕОМ «Flexorex С». Максимальна швидкість друку становить 250 м/хв. ФДМ моделі «Soloflex» — це компактна вузькорулонна машина з довжиною відбитка 250...520 мм, максимальною шириною полотна 620 мм. Максимальна швидкість друку дорівнює 150 м/хв.

На ФДМ «Olympia Stellaflex» упроваджено нову систему очищен­ня та дозування фарби «Turboclean». Вона забезпечує як рівномірне і постійне подавання фарби до фарбових валиків, так і автоматичне очищення всіх елементів фарбового апарата при закінченні друку­вання тиражу. «Turboclean» становить фундамент раціоналізаторсь­кого пакета ECOPLUSI і пропонується як додаткове обладнання до машини «Olympia Stellaflex».

Рівномірне нанесення фарби на друкарську форму та 100%-не

Очищення всіх елементів машини, що мають контакт з фарбою, — важливі чинники, які дають змогу досягти оптимальних результатів друку. Система забезпечує одночасне очищення всіх фарбових секцій, що значно Скорочує простої машини. Перебігом'процесу очищення керує комп’ютер без участі обслуговуючого персоналу, який в той час може викрнувати іншу роботу.

З точки зору екології система «Turboclean» набагато безпечніша, ніж ручне очищення. Мийний процес проходить в замкнутій сис­темі, обслуговуючий персонал не має контакту з мийними засоба­ми. Мийний процес потребує меншої кількості мийного засобу.

У 1996—1997 pp. фірма «Windmфller & Hфlschei» виготовила нову серію восьми фарбових ФДМ планетарного типу — «Olympia Stella - flex 8L», «Olympia Stellaflex 8L Plus», «Soloflex 8L» і «ASTRAFLEX».

ФДМ «Soloflex 8L» призначена для друкування на стрічках паку­вальних матеріалів, синтетичних плівках, папері, алюмінієвій фользі, які використовують для пакування харчових продуктів, косметики, виготовлення упаковок багаторазового використання, етикеток. Машина вигідна для друкування малих тиражів. Діапазон форматів продукції — 250...600 мм, максимальна швидкість — 200 м/хв. Об­слуговує машину одна людина. Характерним для машини є швидке переналагоджування на іншу продукцію. На машині досягається якість друку, що наближається до якості глибокого друку при значно спро­щеному обслуговуванні.

ФДМ «Soloflex 8L» має вісім фарбових апаратів, розташованих навколо термостабілізованого ДЦ діаметром 1257. мм. Усі елементи машини — фарбові апарати, живильний, стрічкопровідний, розмо- тувальний і намотувальний пристрої розміщено консольно, що істот­но спрощує їх обслуговування і переналагоджування. Фарбові апа­рати налагоджують вручну за допомогою мікрометричних гвинтів і шкал; після налагодження всі елементи апаратів блокуються. Опти­мальне подавання фарби на АВ здійснює оригінальний комірковий ракель (рис. III, б, див. кольорову вклейку). Систему живлення фар­бового апарата змонтовано на окремому рухомому стояку; ящики для фарб легкозмінні, герметизовані, подавання фарби здійснюють пневматичні помпи. Змінні циліндри й АВ, гравіровані лазером і покриті керамічною оболонкою, забезпечують широкий діапазон форматів. Після друкування певного замовлення всі необхідні еле­менти для переходу на інший формат можна легко замінювати, а силові елементи циліндрів і валиків (цапфи) залишаються на ма­шині. Усі одерації переналагоджування на інший формат виконують без допоміжного інструмента чи пристроїв. Секції розмотування та намотування рулонів оснащено додатковими знімними опорами під вільний кінець рулону. Секції приводяться в рух від індивідуальних двигунів постійного струму, синхронізованих між собою. Зміна ру­лонів відбувається напівавтоматично на повній швидкості. Є спеці­альний транспортний пристрій для рулонів. Видаляння легких роз­чинників відбувається за допомогою системи «ENPRO», яка сприяє згущенню розчинника й очищенню повітря, що відводиться.

На рис. IV (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд восьмифарбової ФДМ «ASTRAFLEX», а на рис. V (див. там же) — принципову схему цієї машини (а) та загальний вигляд друкарської секції з укороченим камерним фарбовим апаратом (б).

Машина «ASTRAFLEX» комплектується станцією попереднього оброблення плівки «CORONA», роботом «PORTA-LIFT» для замі­ни ФЦ та AB, стробоскопом, безосьовою «NON-STOP» намоткою і розмоткою, системою для автоматичної подачі фарби та розчинни­ка, пристроєм для очищення AB, системою вимірювання і регулю­вання в’язкості фарби, системою вщеоконтролю за друком, систе­мою дистанційного діагностування, пристроєм для розширеного електронного керування «PROKONTROL».

На рис. VI (див. кольорову вклейку) показано систему для авто­матичної подачі фарби та розчинника ФДМ «ASTRAFLEX».

Технічні характеристики ФДМ «Olympia Stellaflex 8L», «Olympia Stellaflex 8L Plus», «Soloflex 8I>, «ASTRAFLEX» наведено в табл. 3.4.

Т а б л и ц я 3.4. Технічні характеристики ФДМ «Olympia Stellaflex 8L», «Olympia Stellaflex 8L Phis», «Soloflex 8L», «ASTRAFLEX»

Показник

«Olympia Stellaflex 8L*

«Olympia Stellaflex 8L Plus*

«Soloflex 8L*

«ASTRAFLEX»

Ширина ЗМ, см

112, 132, 162

112, 132, 162

85

1120

1320

1620

Ширина друку, см

107, 127, 157

107, 127, 157

82

1070

1270

1570

Довжина друку, см

30...100

30...100

25...60

300.. .1016 (1200)

300.. .1016 (1200)

400...1016 (1200)

Максимальна швидкість

Друку, м/хв

365

365

200

365

Габаритні розміри, м:

Довжина

20

27

9,2

21

Ширина

6,5

6,5

4,5

7,5

Висота

5,4

5,4

3,75

5,6

Споживана потужність,

КВт

200

230

130

120

Загальний ДЦ має систему контролю та регулювання темпера­тури. Можна друкувати за схемою «чотири плюс чотири» фарби на рукавоподібному матеріалі. В машину можуть бути вмонтовані додат­кові секції глибокого друку. Максимальна ширина задруковуваного полотна дорівнює 150 см, максимальна ширина друку — 145 см, швидкість друку — 25...350 м/хв.

Фірма «Mark Andy» (США) — найбільша в світі з виробництва вузькоформатних рулонних ФДМ. Її продукція становить 40 % на ринку в США; 40 % своєї продукції фірма експортує. Останнім ча­сом вона відкрила в Швейцарії філію «Open House», яка випускає ФДМ моделі 4200 нового покоління, розраховані на ширину руло­ну 254 і 400 мм й обладнані електронною системою керування з кольоровим монітором. Оператор вводить дані про тип паперу, його ширину та товщину, а комп’ютер автоматично здійснює попереднє налагодження машини (натяг паперової стрічки, попереднє сумі­щення та тиск друку). Після встановлення фарбових валиків, ФДФ і заливання фарби машина готова до друкування тиражу з точним суміщенням ще до початку руху паперової стрічки. Після початку друкування тиражу оператор робить лише незначне тонке регулю­вання, тому час підготовки машини до роботи і відходи ЗМ різко скорочуються. Машина може бути приєднана до загальної інформа­ційної системи підприємства.

Фірма «Cabdwick Chadwick» (Великобританія) виготовляє ФДМ «Linerflex» для випуску шпалер. Друкарські секції тут — планетарно­го типу з одним ДЦ. Числове програмне керування друкарськими та фарбовими апаратами здійснюється за допомогою автоматичної системи NC80. Шпалери друкуються з рулону на рулон на папері щільністю до 300 г/м2 при швидкості друку до 300 м/хв. Ширина рулону дорівнює 2540 мм, а його діаметр — 1525 мм. Машину об­ладнано оптичною контрольно-блокувальною системою знаходження обриву паперового полотна, системою точного терморегулювання загальних ДЦ, камерними ракельними механізмами, інфрачерво­ними та газовими сушильними установками.

Фірма «Cobden Chadwick» (Великобританія) випустила нову вось - мифарбову ФДМ «Chadwick-VK» для друкування на плівці. Ця ма­шина із загальним ДЦ може мати шість або вісім фарбових апа­ратів, обладнаних швидкознімними ракелями з пневматичним притисканням (час заміни їх не перевищує 4 хв). Також швидко (протягом 5 хв) замінюються АВ. У чотирьох місцях навколо дру­карської секції розташовано пристрої ручного регулювання поло­жень АВ і ФЦ. Машину обладнано пристроєм автоматичного склею­вання та перемотування рулонів; вона має систему «Easy» для збирання інформації за виконуваним замовленням і діагностики по­шкоджень. У машині є також комп’ютерна система NC 80 для регу­лювання фарбових валиків. Можна встановлювати відеосистему для контролю та автоматичного регулювання проведення задруковува - ного полотна; систему оснащено монітором, який розташовано на головному пульті керування. Друкування може здійснюватися на будь - яких легких пластмасових плівках і легких паперах масою до 80 г.

Для оброблення різноманітних гнучких пакувальних матеріалів призначена високопродуктивна ФДМ «Colorado 738» фірми «Holweg SA.» (Франція). Вона випускається в планетарному або секційному виконанні. У першому випадку машина має дві, чотири або шість друкарських груп. Обидві модифікації обладнуються сушильними пристроями різних типів, а також пристроями для розмотування задруковуваного та намотування задрукованого матеріалу. Ширина рулону становить 1520 мм, ширина друку — 800... 1500 мм. Діаметр керамічного AB дорівнює.180 мм, найбільша швидкість машини — 350 м/хв. Під час її призупинення автоматично здійснюються: очи­щення ФДФ, вимикання фарбового апарата; повільне обертання дукторного валика. В машині є: гідравлічний пристрій для фіксації положення ФЦ; система регулювання ФЦ з боку обслуговування; поздовжнє суміщення за допомогою серводвигунів. Машину облад­нано комп’ютером ВМ-РС, який контролює її підготовку до робо­ти, керує вмиканням тиску та суміщенням. Відповідно до інфор­мації, що зберігається в запам’ятовувальному пристрої, всі фарбові апарати при переведенні в режим функціонування встановлюються в робоче положення. Пуск машини, регулювання температури су­шильного пристрою та натягу полотна відбуваються автоматично. За допомогою комп’ютера здійснюється також діагностичний кон­троль. Дані про всі відхилення від заданих параметрів терміново ви­водяться на екран відеотермінального пристрою, а з пульта керу­вання подається сигнал.

Потокова лінія «Flexomat + Rotosimplex» фірми «Holweg S. A.» виготовляє віддруковані пакети зі швидкістю 800 шт./хв. На ній може бути до шести друкарських секцій. Фарбовий апарат з камерним ра­келем оснащено інверсором для зміни напрямку обертання валиків при друкуванні з лицьового або зворотного боку. Для попереднього встановлення ракеля передбачено можливість швидкого висування фарбового апарата за допомогою гідросистеми. Ширина ЗМ стано­вить від 920 до 1620 мм.

Фірма «Сотехі» (Іспанія) виготовляє восьмифарбову ФДМ «Flexo-Queen» планетарного типу, призначену для задруковування рулонної пластмасової плівки. Довжина машини дорівнює 18 м, маса — 40 т; максимальна ширина друку — 1440 мм, максималь­на швидкість друку — 350 м/хв. Керування машиною здійснюється за допомогою ЕОМ.

Однією з найбільш цікавих нових ФДМ є електронна машина «Servoline». Розробник і виготовлювач її — невелика компанія «Synpro» (Великобританія), організована в 1991 р. Основною пере­вагою цієї машини є те, що вона з лінійно розташованими секція­ми забезпечує таку високу точність суміщення, яка досягається в машинах планетарного типу із загальним ДЦ. При цьому вона вільна від таких недоліків останніх, як обмежений розмір ДЦ і, як наслідок, обмежена кількість використовуваних фарб. Відхи­лення суміщення в ній значно нижче 0,1 мм. Машина має по­вністю модульну конструкцію, що дає змогу замовникам, які бажають збільшити кількість фарб, замовляти окремі секції та доповнювати ними свої машини. Це можливо завдяки модульній будові машини не тільки в плані конструкції і засобів керування, а й завдяки відсутності механічних зв’язків між секціями. В ма­шині використовуються суміщення за допомогою електронного датчика, а також система вимірювання в реальному часі відстані між суміщуваними позначками та відповідне регулювання швид­кості ДЦ. Це забезпечує точність суміщення при друкуванні на попередньо задрукованому матеріалі.

Машини «Servoline» можуть встановлюватися на підприємствах, які вже експлуатують чотирифарбові ФДМ і бажають перейти на шестифарбовий друк, але придбати нову машину у зв’язку з її ви­сокою ціною не можуть. Значно менше коштує купівля двох секцій «Servoline» й установлення їх у діючих машинах. Це дасть змогу ви­конувати друкування у шість, чотири або дві фарби.

Спосіб широкорулонної флексографії активно обговорюється, але ще рідко застосовується на практиці. Піонером у цій галузі є німецька компанія «К/S/N Group», де впроваджено нову флексо - графічну технологію та лакування з використанням ультрафіолето­вого сушіння «Revaprint», що забезпечує друкування на плівці та м’яких ламінованих матеріалах. ФДФ виконуються у вигляді нікеле­вих рукавів багаторазового використання, на які наклеюються фо - тополімерні форми. Друкування здійснюється на поліетиленовій плівці фарбами «Rayoflex». Зверху відбитка наноситься етиленвініл - спиртове покриття, що створює ароматичний бар’єр, а потім — иіар поліпропілену. Застосовуються АВ з лініатурою растра 120 і 195 ліній/см. Провадиться денситометричний контроль відбитків і контроль вмісту пігменту у фарбі. Середня швидкість друку стано­вить 250 м/хв. Високоточна система охолодження забезпечує сталість температури ДЦ з точністю ±0,1 °С.

Фірма «Fischer & Кгеске» випускає одноциліндрові чоти­ри-, шести-/ та восьмифарбові ФДМ моделей 12DF4/12DF6, 14DF4/14DF6, 34DF4/34DF6,34DF/8 CNC, 34DF/6 CNC та інші, призначені для високоякісного друкування на папері, фользі, гоф - рокартоні. Останні дві моделі (див. рис. 3.52) оснащено системою регулювання CNC, розробленою фірмою спеціально для ФДМ. Ви­сока якість друку забезпечується також завдяки тому, що не тільки ДЦ, а й бічні стінки та консолі термостатовано. Система «Access» забезпечує обслуговуючому персоналу доступ до всіх фарбових апа­ратів, які не використовуються в друкарському процесі. Легко дос­тупні також усі друкарські секції, завдяки чому заміна ФЦ і АВ та їх змивання можливі на працюючій машині.

Технічні характеристики ФДМ фірми «Fischer & Кгеске» на­ведено в табл. 3.5.

Одна з сучасних ФДМ — дев’ятисекційна італійська машина «Flexotecnica». Ця машина має розвинуту систему додаткових при­строїв, зокрема відеоскоп, пристрій для автоматичного контролю в’язкості фарби, пристрій для оброблення задруковуваної поверхні коронним розрядом. Упроваджено в машині також ряд інших нови­нок: керамічні АВ фірми «Sandon»; ФПП «Сугеї» фірми «Du Pont»; ламінувальний пристрій фірми «Nordmecanica».

Т а б л и ц я 3.5. Технічні характеристики ФДМ фірми «Fischer & Kr ecke»

Показник

12DF4/12DF6

14DF4/14DF6

34DF4/34DF6

34DF/8 CNC

34DF/6 CNC

Діаметр ДЦ, мм

970/1600

1035/1670

1300/1925

2275

1925

Максимальна ширина

ЗМ, мм

700

1100

1100

1100

1100

900

1300

1300

1100

1300

1500

1500

1500

1300

1500

1700

1700

1700

Максимальна ширина

650

1050

1050

1050

1050

Друку, мм

850

1250

1250

1250

1050

1250

1450

1450

1450

1250

1450

1650

1650

1650

Довжина відбитка, мм

250...850

300...900

380...1000

300... 1000

300...1000

400... 1400

400... 1000

400... 1400

Максимальна швид­

250

300

300

350

350

Кість друку, м/хв

365

365

Відстань між фарбови­

700/650

700/650

950/700

800

700

Ми апаратами, мм

Американська фірма «Camco» випускає ФДМ «Flexopack» з сис­темою ультрафіолетового сушіння. Ця машина призначена спеціально для друкування малих тиражів упаковок на плівці, фользі або бага­тошарових м’яких матеріалах. Кількість фірм, які сьогодні випуска­ють ФДМ з ультрафіолетовим сушінням або машини, що легко пе­реналагоджуються на цю технологію, збільшується. До цієї групи належать фірми «Fischer & Krecke», «Windmцller & Hцlscher», «BHS Technology», «Cobden Chadwick», «Schiavi», «Uteco». ФД з ультра­фіолетовим сушінням на нових машинах більш економічний, ніж на переобладнаних старих.

З 1985 р. за кордоном почалося впровадження ФД в газетне ви­робництво. Останнім часом поліграфісти СІЛА, Італії, Франції, Німеччини та інших країн досягай значних успіхів у галузі ФД що­денних газет. Ця тенденція пояснюється економічними перевагами й екологічністю флексографії, науково-технічним прогресом у га­лузі формних і друкарських процесів. При переведенні випуску газет з офсетного друку на флексографічний капітальні вкладення скоро­чуються на 50...70 %, потреби у виробничих площах — на 50...60 %, використання електроенергії — на 20...35 %. На 2 % знижується со­бівартість продукції (головним чином завдяки малим витратам на підготовку обладнання до роботи). Перевагами ФДМ є: менша ме­таломісткість; нижча вартість (на ЗО...70 %) порівняно з офсетними машинами; менші відходи паперу в макулатуру (в разі чотирифар - бового ФД 1...2 % проти 7...15 % при офсетному та 4...7 % при високому способах друку); кращі умови праці завдяки зменшенню шуму.

Вюрцбургський завод поліграфічного обладнання фірми «Kцenig & Bauer» (Німеччина) випускає ФДМ типу «КБА Флексо-кур’єр» для газетного друку з 144 друкарськими секціями. Вісім машин цьо­го типу друкують понад 2 млн примірників газет «Дейлі Мейл» та «Інвінг Стендерд» (обидві випускаються компанією «Ассошіейтед Ньюспейперс Плс.», Великобританія, м. Лондон). Друкування здійснюється водорозчинними фарбами в чотири фарби.

У даний час у газетному виробництві застосовуються такі техно­логічні схеми, об’єднані терміном «флексографія»:

1) ФД з використанням м’якоеластичних форм, фарбового апа­рата з AB і ракелем, фарб на водяній основі;

2) анілоксовий ФД з використанням офсетних ДФ, проміжного елемента (гумового полотна), анілоксового фарбового апарата з ракелем і одного або двох накочувальних валиків;

3) анілоксовий високий друк з використанням жорстких фото - полімерних форм, AB, ракеля та накочувального валика.

Згідно з цим є дві тенденції створення машин для ФД газет: убудовування окремих флексографічних секцій у діючі машини з іншими способами друку та конструювання нових спеціалізованих друкарських машин. Так, фірми «Windmцller & Hцlscher» і «Kцenig & Bauer» випускають ФДМ «Journalflex», які можуть вмонтовувати­ся в діючі газетні агрегати. Як і в інших ФДМ, подавання фарби на ДФ здійснюється спрощеним фарбовим апаратом. У машинах є хро­мований валик з лініатурою 140 ліній/см, фарба з якого знімається ракелем. Фарба на еластичну ДФ подається безпосередньо з AB. ДЦ у машинах не має пружної оболонки (декеля). ДФ закріплюються на ФЦ, який обтягнуто декелем із губчастої гуми завтовшки 1 мм, що дає змогу вирівнювати тиск під час ідрукування. Завдяки високій точності виготовлення друкарського апарата можна використовува­ти фотополімерні ДФ «Newsflex 60» з висотою друкарського рельєфу

0, 3 мм.

Фірма TKS розробила газетну ротацію високого друку з флек - сографічним фарбовим апаратом, яка забезпечує високоякісний чо - тирифарбовий друк. Машина має планетарну будову, проста за кон­струкцією і високопродуктивна. Для друкування застосовуються водовимивні фотополімерні форми і фарби на водяній та олійній основах.

Традиційно за конструкцією фарбові апарати ФДМ використо­вуються при модернізації газетних машин і агрегатів не тільки висо­кого, а й офсетного друку. Модернізація обладнання, яку мали на меті фірми «Solna» (Швеція), «Albert Frankenthal», «Wifag» (Німеч­чина), TKS (Японія) та інші, полягала в підвищенні економічності друку.

Переобладнання офсетних ротаційних машин на флексографічні може здійснюватися по-різному. При непрямому друці від’єднують фарбовий апарат, а зволожувальний — переобладнують, замінивши хромований зволожувальний валик растровим для нанесення
флексографічної фарби. При цьому на ФЦ закріплюють фотополі - мерну ФДФ. Фарбове зображення переноситься на паперове полот­но з офсетної покришки. При прямому друці фотополімерна ФДФ закріплюється на офсетному циліндрі. Заслуговує на увагу і третій спосіб переведення офсетних машин на ФД, при якому на ФЦ зак­ріплюють пластину з растровими комірками, на офсетному цилінд­рі — ФДФ.

Сучасні моделі іноземних ФДМНа рис. 3.43 показано схему укороченого фарбового апарата оф­сетної машини фірми «Боїпа», де фарба з АВ переноситься на ДФ за допомогою одного накочувального валика. Для нанесення зволожу­вального розчину використовується безконтактний (наприклад, щітковий) зволожувальний апарат. У машині такої конструкції мо­жуть бути використані формні пластини «Топах» (Японія), призна­чені для офсетного способу друку без зволоження.

Рис. 3.43. Схема укороченого фарбового апарата оф­сетних машин з одним накочувальним валиком:

1 — офсетний циліндр; 2 — ФЦ; 3 — накочувальний валик; 4 — ракель; 5 — АВ; б — дукторний циліндр фарбового апарата; 7 — фарбовий резервуар; 8 — резервуар зі зволожувальним розчи­ном; 9 — дукторний циліндр зволожувального апарата; 10 — щітко­вий валик зволожувального апарата; 11 — розкоту вальний валик зволожувального апарата; 12— накочувальний валик зволожуваль­ного апарата

Фірма «Albert Frankenthal» випускає також газетний агрегат мо­делі «Alfa СХ», призначений для випуску одно - й баґатофарбової газетної продукції способом анілоксового офсетного друку на па­пері щільністю 40...55 г/м2. Агрегат має два друкарських апарати типу «башти-вісімки», кожний з яких складається із чотирьох друкарсь­ких секцій, агрегатованих по вертикалі, чотирьох рулонних зарядних пристроїв і чотирьох лійкоподібних фальцапаратів. Вертикальна ком - поновка друкарських секцій в «баштах-вісімках» утворює 16 друкарсь­ких пар для друкування з фарбовістю від 4/4 до 1/1 + 1/1 + 2/2 таких видів газетної продукції: тристорінкових газет, віддрукованих у чо­тири фарби; 64-сторінкових газет, віддрукованих у дві фарби; 48- сторінкових газет, в яких 16 сторінок друкуються в чотири фарби, а решта — в дві. Точне суміщення фарб, незважаючи на довгий вер­тикальний шлях проходження паперового полотна у «баштах - вісімках», забезпечується асиметричним розташуванням однієї дру­карської пари навколо іншої та зміщенням суміщуваних штифтів на ФЦ. Для обслуговування агрегату заввишки 13,5 м і масою 320 т використовуються ліфти — вантажний і для друкарів.

Основні технічні дані агрегату такі: довжина циліндрів по колу — 1140 мм; довжина рубалки — 400 мм; діаметр рулону — 1250 мм; частота обертання — 38 тис. год"1; лініатура растра AB — 70 ліній/см; глибина растрових комірок — 21 мкм. Накочувальний валик має твердість оболонки 70 од. за Шором. У системі подавання та дозу­вання фарби застосовуються камерні ракелі запатентованої конст­рукції, встановлені на «плаваючих» опорах, що забезпечує змен­шення зусилля їх притискання до AB та поліпшення бічного ущільнення фарбової камери. Підведення і відведення ракельних ножів до AB здійснюються гідравлічно по паралельних напрямних, завдяки чому забезпечуються однакові зусилля накочування фарби при повторних пусках агрегату. Фарбові камери утворено ножами ракелів з від’ємним кутом установлення.

При конструюванні ФДМ, призначених для газетного виробниц­тва, мають бути забезпечені такі вимоги:

1. Легкість конструкції порівняно з машинами офсетного, висо­кого та глибокого друку. Задоволенню цієї вимоги сприяли простота фарбового апарата у ФДМ і відсутність пристроїв для зволоження.

2. Зменшені витрати електроенергії. Це частково забезпечується конструкцією машин і використанням рідких фарб, сушіння яких здійснюється між друкарськими секціями.

3. Зменшені відходи паперу (виходу в брак продукції), особливо під час пуску машини.

4. Вирішення проблеми боротьби з порохом, збереження тональ­ності відбитків протягом друкування тиражу, зменшення рівня шуму.

Незважаючи на інтенсивний розвиток флексографічного газет­ного друку кількість машинобудівних фірм у цій галузі за останні роки практично не збільшилася. Це фірми: «Windmцiler & Hцlscher», «MAN-Roland», «Kцenig & Bauei», «Albert Frankenthal» (Німеччи­на); «Mattei», «Roto Press Incorporation» (США); «Cerutti», «MAF

S. pA. Costruzioni Mecceniche» (Італія) та ін.

Так, фірмою «Cerutti» розроблено багатофарбові флексографічні газетні ротації двох моделей — «Nowa» і «Super Nowa». Перша при­значена для випуску малих і середніх тиражів газет зі швидкістю

5 м/с при ширині полотна 800...1260 мм, друга — для випуску се­редніх і великих тиражів газет зі швидкістю 11 м/с при ширині по­лотна 1260...1680 мм. Паперове полотно проходить спочатку через секцію з чорною фарбою для однофарбового задруковування зворо­ту газети, а потім — через розташовані безпосередньо один над одним друкарські агрегати для чотирифарбового задруковування її лицьового боку.

На рис. 3.44 показано схему чотирифарбової флексографічної га­зетної ротації фірми «Cerutti», де друкування здійснюється за схе­мою 2 + 2.

Таким чином, аналіз матеріалів зарубіжних інформаційних дже­рел показує, що друкування газет за допомогою флексографії роз­вивається досить інтенсивно, а тенденція розвитку друкарського обладнання іде шляхом створення нових ФДМ і вдосконалення та модернізації газетних машин високого й офсетного друку. Перспек­
тивним напрямом удосконалення вказаних вище машин є використання в них спро­щених (укорочених) фарбових апаратів з АВ.

Рис.3.44. Схема чотири - фарбової флексографічної газетної ротації фірми «СегиИі»

подпись: 
рис.3.44. схема чотири- фарбової флексографічної газетної ротації фірми «сегииі»
Слід також указати на збереження тен­денції агрегатування друкарських секцій флексографічного та глибокого друку, при­чому в машині секційної будови можливе встановлення до восьми секцій, зокрема секцій висікання, перфорації, тиснення, поперечного рубання тощо. Агрегатування секцій флексографічного та глибокого дру­ку дає змогу підвищити його якість і є еко­номічно вигідним з таких причин:

Вартість ФДМ становить 60 % вартості машини глибокого друку, а вартість ФДФ — 60...70 % вартості ФЦ глибокого друку;

Вартість виробничих площ для розміщен­ня флексографічного обладнання становить 70 % порівняно з вартістю виробничих площ для встановлення обладнання глибокого друку;

Рівень кваліфікації фахівців глибокого друку більш високий;

Підготовчий період і налагодження об­ладнання При замші ФДФ у два-три рази менший від аналогічного періоду стосовно обладнання глибокого друку.

У зв’язку з тим, що тиражостійкість ФДФ становить 2 млн відбитків, а ДФ для глибокого друку — близько 20 млн, таке агре­гатування доцільне при друкуванні невеликих тиражів.

Фірма «ВоЬвІ» (Швейцарія) випускає автоматизовані потокові лінії для друкування та фасонного висікання упаковок із гофрова-. ного картону (рис. 3.45). У складі цих ліній використовуються ФДМ моделей «РЬЕХО 160» ( див. рис. VII, а на кольоровій вклейці) або «РЬЕХО 200», призначені для друкування на гофрованому та щільному картонах. Технічні характеристики цих машин наведе­но в табл. 3.6.

Завдяки впровадженню нових досягнень науки і техніки друко­вана продукція характеризується високою якістю (див. рис. VII, в на кольоровій вклейці). Лінії приєднуються або до машини «Автопла­тин а §РО» (рис. 3.45, а), або працюють окремо від неї з викладен­ням аркушів на стапельний стіл (рис. 3.45, б).

Самонаклад обладнано пневматичним штовхальним пристроєм, телескопічними присосами та присмокгувальною плитою. Два ряди електроконтактів автоматично й неперервно визначають висоту задніх упорів аркушів. Ця система забезпечує рівномірну і точну роботу

І - Ні»-

У» »у

______ Ісжяр

^«МІмІЗГ г

 

Сучасні моделі іноземних ФДМ

И пНйк

 

Рис. 3.45. Автоматизовані потокові лінії фірми «ВоЬви для друкування та фасонного висікання упаковок із гофрованого картону:

А: 1— машина «Автоплатина 5РО»; 2 — конвеєр; З — ФДМ; б: 1— стапельний стіл; 2— ФДМ; 3— завантажу­вальний пристрій

 

Сучасні моделі іноземних ФДМ Сучасні моделі іноземних ФДМ

Обладнання незалежно від якості та профілю аркушів, навіть пожо­лоблених. Регулювання бічних напрямних електродвигунами полег­шує налагодження системи. Подавання аркушів пакетами відбуваєть­ся вручну або автоматично з приєднанням до машини завантажу­вального пристрою (за замовленням).

Аркуші переміщуються через всю машину прямолінійно на ви­соті 2 м, що зручно для подавання, доступу та переходу на стапель­ний стіл «Автоплатини БРО». Нерухомість друкарських секцій і про­міжних вузлів забезпечує точність переміщення аркушів, що пози­тивно позначається як на суміщенні, так і на якості друку.

Таблиця 3.6. Технічні характеристики ФДМ моделей «їїЬЕХО 160» і «РХЕХО 200»

Показник

Модель ФДМ

«ї*ХЕХО 160»

«РЬЕХогоо»

Товщина картону, мм: гофрованого щільного Формат, мм:

Максимальний мінімальний Кількість друкарських секцій, шт. . Загальна товщина ДФ (з підкладкою), мм Продуктивність, арк./год Потужність електродвигуна, кВт

£ 9 * 1

160 х 110

60 х 52

1.. .5

3.. .8 6700

15

;> 1

203 х 127 60 х 52

1.. .5

3.. .8 7500

15

Нові потокові лінії «Ьешапіс—Нехо 82/115/142» є результатом спільної роботи фірм «ВоЬбі» і «Бккт». Технічні характеристики цих ліній наведено в табл. 3.7.

Таблиця 3.7. Технічні характеристики ліній «Ьетапіс — Пехо 82/115/142»

Показник

Модель лінії

82

115

142

Подавальний рулонний пристрій

Максимальний діаметр рулонів, мм: картону паперу

1830

1200

2100

1200

2100

1200

Секції флексодруку

Щільність паперу (картону), г/м2 Максимальна ширина матеріалу, мм Максимальна ширина друку, мм Довжина кола ФЦ, мм Максимальна швидкість стрічки, м/хв

60...500 820 800 350...1200 300

60...700 1150 1130 350...1021 300

60...700 1425 1400 380...1020 300

Сушильні пристрої

Максимальна подача повітря, М’/ГОД Максимальна температура повітря, °С Довжина стрічки в сушильному пристрої, м

5000

150

1,7

6000

150

1,7

7600

150

1,7

Секція ротаційної біговки

Щільність картону, г/м2 Довжина кола циліндрів, мм Швидкість стрічки, м/хв

200.. .500

508.. .1020 300

200.. .500

508.. .1021 300

200.. .500

635.. .1020 300

Штанцевальний тигель

Щільність картону, г/м2 Максимальний формат стрічки, мм Максимальна швидкість стрічки, м/хв

200...500 820x750 210

200...700 1150x1020 210

250...700 1425x1020 210

Ротаційний висічний автомат

Щільність картону, г/м2 Максимальна ширина картону, мм Максимальна довжина кола циліндрів, мм Максимальна швидкість стрічки, м/хв

200...500 820 1460 300

200...600 1150 1600 300

Пристрій для нарізу

Вання аркушів

Щільність паперу (картону), г/м2 Максимальна ширина нарізаних аркушів, мм Максимальна довжина нарізаних аркушів, мм Максимальна швидкість стрічки, м/хв

60...400 820 1020 300

60...400 1160 1020 300

Перемотувальни

Й пристрій

Максимальний діаметр рулонів, мм: картону паперу

Максимальна швидкість стрічки, м/хв

1830

1200

300

2100

1200

300

2100

1200

300

Фірма «ВоЬвЬ розробила нову ФДМ «Мавіегйех 160-А Майс», яка пройшла виробничі випробування. Продуктивність машини — 10 000 арк./год (стосу аркушів заввишки 2 м вистачає на 3 хв) — змусила виробників серйозно зайнятись вирішенням проблеми жив­лення папером. Додатковою проблемою є точне вирівнювання (ба­зування) аркуша перед першою друкарською секцією в умовах швид­кісного друку.

Подальше транспортування аркуша через усю друкарську маши­ну здійснюється з високою точністю вакуумними приводними ва­ликами, які не дотикаються до задрукованої поверхні. Кожний фар­бовий апарат має друкарський модуль, до складу якого входять ФЦ, АВ і комірковий ракель. Вільні модулі можна опускати і піц час ро­боти машини готувати до друкування наступної продукції. Перехід до її друкування полягає у підніманні підготовлених друкарських апаратів та опусканні тих, які віддрукували попередній тираж. Це триває не довше 1 хв.

Усі друкарські секції відокремлені, що полегшує їх обслугову­вання. Між друкарськими секціями можна розмістити пристрої для закріплення відбитків гарячим повітрям, інфрачервоним або ульт­рафіолетовим опромінюванням. Під першою друкарською секцією розміщено пристрій для електростатичного видаляння пилу. В ма­шині застосовано систему автоматичного змивання фарбового апа­рата: спочатку промиваються фарбоподавальні елементи, потім (очи­щуються) комірковий ракель і АВ за допомогою щіток та рідини, яка розбризкується під високим тиском.

Анілоксові валики автоматично замінюються залежно від матері­алу, який задруковується. У машині діє система індивідуальних при­водів самонакладу, транспортного пристрою, ФЦ кожної секції. Усі двигуни працюють узгоджено за допомогою «електричного вала». Для виконання повторних замовлень використовується пам’ять налагод­ження в системі «Майс».

Фірма СМР (Італія) виготовляє багатофарбові ФДМ моделей те і твВ, технічні характеристики яких наведено в табл.3.8..

Т а б л и ц я 3.8. Технічні характеристики ФДМ моделей те і т$В

Показник

Модель ФДМ

Ш5

ШбВ

Швидкість друку, м/хв

150

250

Ширина друку, мм

300...1400

300... 1400

Довжина друку, мм:

Мінімальна

300

300

Максимальна

1200

800

На цих машинах можна друкувати в чотири, шість і вісім фарб у такий спосіб:

Те 7204 — 4 + 0; 3 + 1; 2 + 2; те 7206 - 6 + 0; 5 + 1; 4 + 2; 3 + 3; те 7208 - 8 + 0; 6+ 2; 4 +4; ішВ 7204 - 4 + 0; 2 + 2; (3 + 1); твВ 7206 — 6 + 0; 3 + 3; (5 + 1; 4 + 2); ішВ 7208 - 8 + 0; 4 + 4; (6 + 2).

На рис. 3.46 показано схеми ФДМ моделей те 7204 (а) та пкВ 7208 (б).

Сучасні моделі іноземних ФДМ

Рис. 3.46. Схеми ФДМ фірми СМР: а — те 7204; б— ішВ 7208

подпись: рис. 3.46. схеми фдм фірми смр: а — те 7204; б— ішв 7208

Б

подпись: б5500 2000

Останнім часом спостерігається тенденція до видання друкова­ної продукції малими тиражами. Тому дістають розвиток рулонні малоформатні ФДМ. Економічність і ефективність цих машин, мінімальні відходи, простота заміни та змивання циліндрів і фарбо-

Вих апаратів забезпечать їм у найближчому майбутньому домінуюче становище, особливо при випуску пакувальної продукції.

Серед фірм, які випускають малоформатні ФДМ, слід назвати такі: «Technology Systems Magua-Graphics», «Roto Press Engineering», «Mark Andy», KDO, EDALE та ін. Це машини з шириною друку 25.„64 см і швидкістю друку 1,5...2,5 м/с. Призначені вони для офор­млення широкого асортименту ЗМ (від тонких до багатошарових ламінованих паперів і плівок). Вони, як правило, планетарного типу, що забезпечує стабільний натяг ЗМ і точне суміщення при високих швидкостях друку.

Розглянемо деякі моделі малоформатних ФДМ, призначених для виготовлення само клейких етикеток. Наприклад, англійська фірма KDO виготовляє серію вузькорулонних ФДМ для друкування та висікання самоклейких етикеток. Ця серія містить типоряд із чоти­рьох базових моделей з максимальною ширйною рулону 208, 266, 406 і 508 мм, які забезпечують високоякісний багатокольоровий друк. Два перших варіанти є стандартними, а що стосується решти, то їх постачають за спеціальним замовленням. Вони можуть мати від двох до шести друкарських секцій.

Машини фірми KDO призначені в основному для друкування малих та середніх тиражів. Якщо враховувати нинішню ситуацію, коли переважає саме велика кількість дрібнотиражних замовлень, то таке рішення є оптимальним для нашого ринку.

Стандартне комплектування машин містить практично всі потрібні для роботи вузли та пристрої. У комплект кожної маши­ни входять хромовані швидкозамінні АВ. За бажанням замовника замість них можуть бути встановлені керамічні АВ з ракелем, які мають значно довший строк служби. Якість виготовлення та вико­ристання прогресивних технологій дають змогу запропонувати замовникам АВ з растром від 180 до 450 ліній/см і більше для виконання повнокольорових півтонових робіт і відображення ма­леньких деталей. Це допомагає повною мірою використати всі можливості сучасних фотополімерних ДФ для друку півтонових зображень найвищої якості. Всі агрегати KDO оснащено конт­рольним приладом поздовжнього і поперечного регістрів полот­на, насосами для фарби в кожній друкарській секції. Добре заре­комендували себе інфрачервоні сушарки, встановлені після кожної друкарської секції. У стандартне комплектування входять також секція висікання, прилад для поздовжнього різання та два стрічко- перемотувальних пристрої.

Крім того, кожен користувач може замовити цілу гаму будь-яких пристроїв, які значно розширять можливості обладнання і перетво­рять роботу на машині в задоволення. Наприклад, широке застосу­вання комп’ютерів підвищило попит на етикетки з перфорацією. Для їх виготовлення встановлюється трисекційний висічний пристрій. Якщо ж покупець бажає друкувати тільки багатокольорову продук­цію простої форми, то йому досить лише одного такого пристрою.

При потребі друкувати на таких плівкових матеріалах, як полі­пропілен, машини можуть бути обладнані модулем активування основи коронним розрядом. Для друкування на таких плівках вико­ристовується прилад автоматичного електронного контролю натягу полотна.

Оперативний контроль якості друку при роботі машини забезпе­чує прилад віцеоконтролю зі стробоскопічною камерою та відео - монітором.

Крім того, можуть бути встановлені ультрафіолетова сушарка, . прилад для друку на зворотному боці, система фіксування осей ру­лона стиснутим повітрям та інші допоміжні вузли. При необхідності також можуть бути введені пристрої для лакування та ламінування продукції.

Найпопулярнішою друкарською машиною є шестифарбова з трьома секціями висікання та допоміжними пристроями. Значний інтерес становить машина «KDO Seeltes Flexographic Mini Press», яка від самого початку була призначена для друкарів, що спеціалі­зуються на друці етикеток доброї якості невеликими тиражами. Ра­зом з тим, багато які з цих машин нині успішно застосовуються в найрізноманітніших сферах. Названа машина має лише одну дру­карську секцію і друкує на висічених етикетках на клейкій основі. При цьому система намотування задрукованого матеріалу та систе­ма суміщення (точне суміщення кожної етикетки досягається за допомогою заднього гальма та фіксатора) дають змогу друкувати на цій машині багатофарбову продукцію за кілька проходів. Машина призначена в основному для малих друкарень.

Випускаються також кілька допоміжних машин для висікання, вдруковування та поздовжнього різання продукції. Наприклад, ма­шина «KDO PRO 1» дає змогу виготовляти чисті незадруковані са- моклейкі етикетки.

На рис. VII, б (див. кольорову вклейку) зображено загальний виг­ляд шестифарбової ФДМ моделі «KDO Seeltes 6 Color 10,5"» фірми KDO, а на рис. VII, г — зразки продукції, виготовленої на ній.

Фірма EDALE (Великобританія) випускає нове покоління ФДМ серії Е. Машини цієї серії розроблено для нанесення зображення на самоклейку основу з паперу, плівки, фольги. Вони забезпечують високу роздільну здатність друку; на них можна друкувати як з ру­лону на рулон, так і з рулону на аркуш або фальц. Наприклад, ма­шина E250-S — це п’яти-шестифарбовий агрегат, що задруковує полотно завширшки 250 мм, може друкувати також на лицьовому боці та звороті і наносити лак на продукцію, зразок якої показано на рис. VII (див. кольорову вклейку).

Машина E250-S (6+1) призначена для виготовлення етикеток і дрібної упаковки. Вона складається з шести флексографічних секцій з інфрачервоною сушаркою, включаючи лакувальну секцію з ульт­рафіолетовою сушаркою та секцію для друкування зі звороту. У стан­дартній комплектації машина має чотири секції висікання, що дає змогу здійснювати кілька операцій за один прогін: багатофарбовий друк, висікання різноманітної конфігурації, перфорацію, поздовжнє розрізання на бобіни та поперечне — на аркуші. Можлива робота на різних матеріалах завтовшки до 350 мкм. Усі секції та вузли машини спроектовано й виконано за останніми стандартами з техніки без­пеки.

Технічна характеристика машини Е250-8 (6+1) така:

TOC o "1-5" h z Максимальна ширина ЗМ, мм.......................................... 246

Довжина друку або висікання, мм

Максимальна......................................................................... 380

Мінімальна.................................................................................. 32

Максимальна швидкість друку, м/хв........................................... 150

Габаритні розміри, мм.............................................. 260х 1080 х2030

Машину Е250-8 (6+1) оснащено керамічними АВ (стандартний растр — 360 ліній/см), системою ракельних ножів та інфрачерво­ною сушаркою. Система подачі фарби — двоциліндрова, складаєть­ся з АВ і гумового накочувального валика. В машині передбачено електронний контроль натягу ЗМ.

Останнім часом фірма ЕІ)АЬЕ розробила ФДМ для друкування та висікання етикеток і упаковки моделей Е330/430/510. Це моделі модульної будови. За один прогін можливе здійснення багатофарбо - вого друку, біговки, перфорації, висікання та інших операцій з ви­готовлення етикеток та пакування. Машини можуть працювати не лише на звичайних для виготовлення пакування матеріалах — па­пері, картоні, а й на різних поліпропіленових плівках (завтовшки від ЗО до 350 мкм), ламінатах та фользі. Компактна будова забезпе­чує надійний контроль роботи і скорочує витрати матеріалу при завантаженні та переналагодженні. Всі секції машини спроектовано й виконано відповідно до останніх стандартів з техніки безпеки. Тех­нічна характеристика ФДМ моделей Е330/430/510 така:

Діаметр рулону при розмотуванні, мм................................................ 1000

Кількість друкарських секцій, шг....................................................... 1...10

Кількість секцій висікання, шг.............................................................. 1...6

Максимальна ширина ЗМ, мм............................................... 330/430/510

Максимальна ширина друку, мм........................................... 324/424/500

Мінімальна (максимальна) довжина друку, мм.......................... 230 (610)

Максимальна (мінімальна) довжина висікання, мм................... 230 (610)

Зворотне намотування на рулон, мм................................................... 1000

Максимальна швидкість друку, м/хв.................................................... 150

Електроживлення......................................... Зх(380...440В)/220В, 50 Гц

Стиснуте повітря (сухе).................................................. 100 л/н» — 7 бар

На рис. УІІІ (див. кольорову вклейку) показано загальний вигляд шестифарбової ФДМ Е 30/430/510.

На міжнародній виставці «Этикетка-97» (м. Москва) американсь­кою фірмою «SOHN Manufacturing Inc.» демонструвалися ФДМ моделей SOHN 7000 і SOHN 4400, призначені для виготовлення високоякісних етикеток з надрізом верхнього шару при роботі з само - клейкими матеріалами, а також відрізування або перфорування їх. Технічні характеристики цих ФДМ наведено в табл. 3.9.

Таблиця 3.9. Технічні характеристики ФДМ моделей SOHN 7000 і SOHN 4400

Показник

МодельФДМ

SOHN 7000

SOHN 4400

Максимальна кількість фарб Спосіб друку Продуктивність, м/хв Максимальні розміри наклейки, мм Діаметр иамотки, мм Габаритні розміри, мм Маса, кг

3

3 рулоиу иа рулон 75 100x254 75

1630x460x2060

105

4

3 рулоиу на рулои ЗО 120x235 75

920x660x920

107

Для виготовлення етикеток можна використовувати крейдова­ний папір, флуоресцентну та целофанову плівки, фольгу, шовк та інші матеріали.

На міжнародних поліграфічних виставках 1995—1997 рр. іноземні фірми поліграфічного машинобудування експонували велику кількість нових або вдосконалених моделей ФДМ. На фоні окремих конст­рукторських рішень істотно важливим явищем слід вважати перші кроки роботизації ФДМ, зокрема друкарського процесу. Так, фірмою КОМОРІ вже створено системи для зміни ДФ у машинах. На сьо­годні відомо такі роботизовані системи: для встановлення в маши­ну та виймання ФЦ; для заміни фарбових AB; для переміщення валиків ї циліндрів між візком та друкарською машиною. Створено системи очистки ДФ під час друкування тиражу.

Одним із провідних напрямів розвитку ФД є стандартизація тех­нологічних процесів, що охоплює комплексні питання побудови друкарського обладнання, характеристик ЗМ, AB і ДФ. З метою стан­дартизації друкарського^ процесу розроблено ряд флексографічних друкарських тест-форм. їх використання для оцінки результатів дру­ку здійснюється за допомогою денситометра, з’єднаного з ЕОМ, що дає змогу виявити оптимальні умови проведення друкарського процесу і сприяє стандартизації якості друкованої продукції.

На рис. 3.47 ... 3.51 зображено загальні вигляди ФДМ різних мо­делей фірми «Bielloni» (Італія), на рис. 3.52 — фірми «Fischer & Krecke» (Німеччина), а на рис. 3.53 ... 3.55 — багатофарбові ФДМ для друкування газет.

Рис. 3.47. Загальний вигляд ФДМ «LABI 2» фірми «Bielloni»

Рис. 3.48. Загальний вишяд ФДМ «BIELLOFLEX ALEXANDRA» фірми «Bielloni»

Сучасні моделі іноземних ФДМ

Сучасні моделі іноземних ФДМ

ЙМв Д3SS" ФДМ •IN U'® ™™NG GROUP 38ST» (,f„

Сучасні моделі іноземних ФДМ

Сучасні моделі іноземних ФДМ

20 м

Сучасні моделі іноземних ФДМ

Рис. 3.52. ФДМ фірми «Fischer & Кгеске»:

А — восьмифарбової моделі 34 DF/8 CNC; б — шестифарбової моделі 34 DF/6 CNC

Сучасні моделі іноземних ФДМ

•,26 М

Рис. 3.53. Машина з вісьмома друкарськими секціями для чотирифарбового двобічного друкування газет

Сучасні моделі іноземних ФДМ

12 м

60 м

Рис. 3.54. Багато фарбова дев’ятирольна машина з 63 анілоксовими системами для друкування газет

Сучасні моделі іноземних ФДМ

Рис. 3.55. Багатофарбова газетна ФДМ «KOEBOU FLEXO COURIER» фірми «Kцenig & Bauer» (Німеччина)

Комментарии закрыты.