ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГІДРОМЕХАНІЧНОГО ТА ФРИКЦІЙНОГО СПОСОБІВ ВИМИВАННЯ НЕЗАЕКСП0Н0ВАНИХ ДІЛЯНОК ФОТОПОЛІМЕРНИХ КОПІЙ

Як показує аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, при виготовлені фотополімерних ФДФ з успіхом використовуються обидва способи вимивання незаекспонованих ділянок фотополімер­них копійАле останнім часом спостерігається тенденція до збільшення парку машин зі фрикційним способом вимивання. Разом з тим зас­тосування того чи іншого способу під час розроблення вимивних машин, про що свідчать дослідження, виконані в УНДІПП ім. Т.Шевченка, УАД та УНДІСВД, потребує аналітичного підходу до його вибору з урахуванням факторів, які впливають на якісні й економічні показники фотополімерних ФДФ.

Аналіз літератури і проведені дослідження показують, що гідро­механічний спосіб відзначається універсальністю при обробленні фо­тополімерних копій будь-якої складності. Але обладнання, де він використовується, має й недоліки. Наявність великої кількості со­пел у розчиноподавальній системі збільшує вірогідність нестабіль­ності їх роботи внаслідок забруднення продуктами вимивання. Для стабілізації роботи сопел застосовуються фільтрувальні пристрої, що ускладнює конструкцію вимивних машин. Через наявність елек - тропомпових агрегатів для подавання вимивного розчину до сопел зростають металомісткість та енергоємність вимивних машин. Гідро­механічний спосіб вимивання доцільно використовувати при ство­ренні автоматизованих потокових ліній. Продуктивність вимивних машин у цьому разі може досягти 100...120 форм/год. Актуальною є модернізація раніше випущених машин з гідромеханічним спосо­бом вимивання.

При застосуванні фрикційного способу вимивання скорочується час оброблення фотополімерної копії, ФДФ має вищі порівняно з гідромеханічним способом фізико-механічні властивості. Вимивне операційне обладнання, де використовується фрикційний спосіб, відрізняється простотою конструкції, стабільністю роботи, малими металомісткістю та енергоємністю. Стабілізація технологічного про­цесу вимивання зводиться при цьому до забезпечення рівномірності тиску щітки на ФПШ під час вимивання, що може бути реалізова­но при застосуванні пружинних або пружних пристроїв і елементів.

Широке впровадження фрикційного способу виведення незаек - спонованих ділянок фотополімерної копії при конструюванні ви­мивних машин у нашій країні обмежене. Виготовлення щіткових при­строїв через відсутність серійного випуску щіток з необхідними фізико-механічними властивостями трудомістке.

Порівняння фізико-механічних і технологічних характеристик дру­куючих елементів фотополімерних ФДФ, оброблених при оптималь­них технологічних параметрах процесу вимивання, показує, що за такими параметрами, як тривалість вимивання, кут нахилу бічних граней, фрикційний спосіб вимивання переважає над гідромеханіч­ним. Скорочення часу вимивання при фрикційному способі дає змогу зменшити ступінь набрякання поверхневого шару друкуючих еле­ментів.

Внаслідок того, що на підприємствах України при виготовленні фотополімерних ФДФ частіше використовуються машини з гідро­механічним способом вимивання, їх продуктивність може бути збільшена завдяки застосуванню металокерамічних сопел та оптимі - зації технологічних параметрів процесу вимивання з урахуванням методики розрахунку розчиноподавальних систем, викладеної в п.2.6.4.

Практика показує, що геометричні розміри вихідних отворів ме­талокерамічних сопел, які випускаються серійно, в процесі їх екс­плуатації не змінюються. Тому за такими показниками, як витратні характеристики, кути розпилення, розподіл густини по перерізу факела ці сопла стабільні, завдяки чому розрахунок рбзчинопода- вальних систем вимивних машин спрощується.

Комментарии закрыты.