ПІСЛЯМОВА

Підводячи підсумки викладеного, можна зробити такі

Висновки:

1. Одним із важливих напрямів розвитку поліграфічного вироб­ництва на сучасному етапі є швидке зростання обсягів друкарської продукції, що випускається флексографічним способом. Така тен­денція характерна, насамперед, для зарубіжних країн з розвиненою поліграфією.

2. Якщо переваги флексографічного способу при друкуванні па­кувальних матеріалів відомі давно, то питання випуску цим спосо­бом видавничої продукції постало порівняно недавно. До видавни­чої продукції належать, перш за все, газетна та книжково-журнальна. Є багато факторів, завдяки яким випуск цієї продукції саме флек­сографічним способом має великі техніко-економічні переваги пе­ред високим і офсетним друком. Ці переваги часом досить значні, через що інтерес фахівців багатьох країн до випуску книг, журналів і газет флексографічним способом друку постійно зростає.

3. Використання для цієї мети спеціалізованого флексографічно­го виробничого комплексу (в який входять ФДФ, обладнання та матеріали для їх виготовлення; друкарське обладнання, фарби, тех­нологія формних і друкарських процесів) є перспективним і в нашій країні. Роботи щодо створення окремих складових частин цього ком­плексу провадяться в науково-дослідних організаціях галузі.

4. Ознайомлення з конструкціями розглянутого обладнання, ок­ремих груп вузлів і механізмів, розрахунок основних його параметрів допоможе студентам у вивченні друкарських, палітурно-брошуро - вальних та оздоблювальних машин, буде корисним для їх майбут­ньої роботи на поліграфічних підприємствах, у СКБ, НДІ.

5. Критичне осмислення студентами викладеного матеріалу дасть змогу розглянути можливість удосконалення обладнання та пов’я­заного з ним технологічного процесу з позицій сучасного розвитку техніки і технології. Такий підхід до вивчення дисципліни допоможе в подальшому правильно зрозуміти завдання виробництва й ефек­тивніше впроваджувати в життя економічну політику прискорення науково-технічного прогресу в поліграфічній промисловості.

[1] На плівці та пробному відбитку повинні бути контрольні шка­ли, щоб можна було перевірити, чи знаходиться приріст растрових точок у межах технічно здійсненого в подальшому тиражного друку.

Комментарии закрыты.