ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФДФ

Останнім часом флексографія розвивається інтенсивніше ніж інші способи друку. Постійне зростання випуску продукції за допомогою флексографії стимулює створення широкої номенкла­тури обладнання для виготовлення ФДФ. За кордоном є установки різних типорозмірів із різним ступенем механізації залежно від об­сягу виробництва та кількості виконуваних технологічних операцій, в тому числі з мікропроцесорним керуванням; створено потокові лінії продуктивністю до 180 форм/год.

Швидкими темпами розширюється виробництво флексографіч - них ФПП такими фірмами, як «Du Pont», BASF, «Asahi» та ін. На­приклад, фірма «Du Pont» випускає такий асортимент фотополі - мерних пластин «Сугеї*»:

' HLS — стандартні для штрихового друку; HCS — те саме, але для растрового друку; HOS — стійкі до дії озону, високої жорст­кості; HOF — те саме, але високої еластичності; PLS — двошарові для растрового друку; POF — те саме, але суперпластини; TDR — для друку на картоні та гофрокартоні; PLB — особливо тонкі; CL — для лакування та позолоти паперових і картонних пакувальних ви­робів; AQS — водовимивні; DPS — для лазерного експонування за технологією «комп’ютер - пластина».

Усім цим пластинам властиві: вюопочна стабільність і якість го­ризонтальної поверхні; висока гнучкість; стійкість до дії озону; ши­рокий діапазон експозицій; велика глибина рельєфу; надійність і тривалість збереження; висока роздільна здатність (понад 80 ліній/ см); сумісність з фарбами на основі спирту, води та гліколю, а також

Із сумішами, що містять обмежену кількість активних розчинників. Ці та інші властивості фотополімерних пластин «Сугеї» забезпечують ви­соку якість друку як ілюстрацій, так і текстів на полімерних матеріа­лах, папері та різних видах картону.

Фотополімерні пластини «Сугеї» випускаються розмірами від 270x370 до 1500x2030 мм і завтовшки від 0,76 до 6,5 мм.

Обладнання для виготовлення фотополімерних ФДФ із застосу­ванням фотополімерних пластин «Сугеї» (в дужках зазначено фор­мат оброблюваних пластин у міліметрах) включає такі моделі: «Роїу Flex 35» (270x370); «Babi Flex A3/LF» (297x420); «Babi Matic» (297x420); «Poly Flex 50» (370x520); «Babi Flex Plus» (397x520); «Star Flex Plus» (397x520); «Euro Flex 860/LF» (500x760); «Euro Flex 860 F» (660x760); «Cyrel 1001» (800x1200); «Cyrel 1002» (800x1200); «Cyrel 2001» (1070x1530); «Cyrel 2005» (1067x1524); «Cyrel 3001» (1320x2030).

На рис. II (див. кольорову вклейку) показано деякі типи сучасно­го обладнання фірми «Du Pont Сугеї*» для виготовлення фотополі­мерних ФДФ, а саме: «BabiFlex A3/LF & BabiFlex Plus» (рис. II, а)

З максимальним форматом оброблюваних пластин 39/х520 мм; «StarFlex 860 B/LF» (рис. II, б) з максимальним форматом оброб­люваних пластин 500x760 мм; «Euro Flex 660» (рис. II, в) з макси­мальним форматом оброблюваних пластин 660x860 мм. До складу кожного з названих типів обладнання входять чотири секції: ос­новного експонування, вимивання, сушіння та додаткового екс­понування.

Секцію експонування «Exposure-Cyrel* 1001 Е» (рис. II, г) укомплектовано 15 контрольовними програмами для основного ек­спонування, експонування зворотного боку пластини та погранич­ного експонування. Передбачено також системи з чотирма ящика­
ми вакуумної плівки. Характеристика секції: ширина — 166 см; дов­жина — 120 см; висота — 172 см; максимальні розміри пластини — 80x120 см; споживана потужність — 6,8 кВт.

Секція оброблення (вимивання) «Processor-Cyrel* 1002 Р» (рис.

II, д) з максимальним форматом пластини 92x122 см, мінімальним

— 20x30 см має таку характеристику: ширина — 162 см, довжина 452 см, висота — 125 см, маса — 1350 кг, споживана потужність — 8,8 кВт.

Сушарка та секція додаткового експонування «Druel and Light Finischer/Post Exposьre-Cyrel* 101 DLF» (рис. II, й) мають такі ха­рактеристики: ширина — 177 см, довжина — 99 см, висота — 118 см, максимальний формат пластини — 80x120 см, споживана по­тужність сушаркою — 5,5 кВт, секцією додаткового експонування

— 4,7 кВт.

Обладнання, зображене на рис. II, г, д і е, у другому кварталі 1998 р. впроваджено на новоствореному заводі «Бліц-Флекс» AT «Ви­давництво «Бліц-Інформ».

Фірма «Du Pont» випускає такі двобічні липкі стрічки:

1. FOL — стандартні жорсткі для наклеювання фотополімерних пластин на ФЦ. Технічні дані цих стрічок наведено в табл. 2.8.

2.

Тип стрічки

Тов­

Щина,

Ми

Розмір рулону, ин к и

FOL-OlO

0,1

310x4,5

310x25

620x25

FOL-020

0,2

310x4,5

310x25

620x25

FOL-030

0,3

310x4,5

310x25

620x25

подпись: тип стрічки тов
щина,
ми розмір рулону, ин к и
fol-olo 0,1 310x4,5
310x25
620x25
fol-020 0,2 310x4,5
310x25
620x25
fol-030 0,3 310x4,5
310x25
620x25
MONT — спеціальні для наклеювання фотополімерних плас­тин на ФЦ при високоякісному растровому друці. Піноподібний демп - фірувальний шар мінімізує ірозтискуванн'я растрової точки і ком­пенсує биття при друкуванні, а диференційована адгезія забезпечує легкість та швидкість при встановленні й знятті пластин, гарантую­чи багаторазове використання одного й того самого комплекту пла­стин. Технічні дані стрічок серії MONT наведено в табл. 2.9. Структу­ра липкої стрічки з демпфірувальним піноподібним шаром «Сугеї® Tape MONT» має такі шари: поліетиленовий папір, клеєвий шар, поліетиленову плівку, піноподібний демпфірувальний шар, полі­етиленову плівку, клеєвий шар.

Тип стрічки

Тов»

Шина,

Ни

Сила адгезії

Рознір рулону,

UH * н

MONT-1038

0,38

Велика до цилін­дра та пластини

300x10

457x10

457x23

MONT-10SS

0,55

Те саме

457x10

457x23

MONT-205S

0,55

Велика до цилін­дра, зменшена до пластини

457x10

457x23

Таблиця 2.8. Технічні дані Таблиця 2.9. Технічні дані двобічних липких двобічних липких стрічок серії FOL стрічок серії MONT

3. FLEX — для наклеювання особливо тонких фотополімерних пластин на обгумований ФЦ або на його гільзу. Товщина стрічки дорівнює 0,1 мм; розміри рулону — 500x25 мм.

4. JOINT — для безшовного з’єднання країв фотополімерних пла­стин, що встановлюються на ФЦ. Розміри рулону — 10 ммх25 м.

Фірма «Du Pont» випускає цифрову систему «Сугеї® Digital Imaging», яка дає змогу підвищити продуктивність і якість завдяки виключенню з технологічного процесу виготовлення ДФ фотоплівки (негатива). «Сугеї® Digital Imaging» — це замкнена система, що містить пристрій для нанесення рисунка («Platesetter») з форматом зобра­ження до 1066x1524 мм і нові пластини «Сугеї® DPS», чутливі до дії лазерного випромінювання.

В успіху системи головну роль відіграють нові пластини. Вони складаються з чорного шару, чутливого до лазерного випроміню­вання, нанесеного на еластичну фотополімерну друкарську пласти­ну. Лазерний промінь записує зображення на чутливому шарі, ство­рюючи інтегральну маску. Після запису зображення пластина DPS обробляється звичайним способом або завантажується в автомати­зовану лінію, наприклад у нову лінію фірми «Du Pont» моделі «Сугеї® 3002І».

У системі «Сугеї® Digital Imaging» є пристрій для нанесення ри­сунка з виносним барабаном, що дає змогу встановлювати пласти­ни DPS на нього до експонування. Відкрита архітектура інтерфейсів забезпечує сумісність пристрою для нанесення рисунка з усіма ос­новними системами додрукарських процесів, включаючи недавно запущену у виробництво фірмою «Du Pont» систему «Powerstep», спеціально розроблену для випуску флексоупаковки.

Основні переваги системи «Сугеї® Digital Imaging», крім очевид­ної економії матеріалів завдяки виключенню з технологічного про­цесу виготовлення ДФ фотоплівки, полягають ось у чому:

Значному прискоренні процесу виготовлення ДФ;

Усуненні можливості потрапляння пилу та інших забруднень на поверхню пластини великої площі під час її експонування.

Система «Сугеї® Digital Imaging» — це ще один важливий крок у напрямі вдосконалення процесу виготовлення ФДФ. Сумісне вико­ристання цієї системи з системами «Powerstep» і «Digital Cromalin Proofing» забезпечує повну реалізацію виробничого процесу на циф­ровому рівні від створення оригіналу до випуску друкованої про­дукції.

Система «Сугеї® 3002І» дає змогу автоматично виконувати всі операції при виготовленні фотополімерних форм «Сугеї®» форма­том 127x203 см. Послідовний процес гарантує високу якість рельє­фу, гладку та чисту поверхню друкуючих елементів при високій про­дуктивності. Система «СугеІ® 3002І» розрахована на роботу з альтернативними розчинниками, розробленими фірмою.

Проекспоновані пластини «Сугеї®» закріплюють на транспорт­них планках і встановлюють в приймальному блоці. Після вибору та запуску програми весь процес здійснюється автоматично під керу­ванням мікропроцесора. Система може працювати як за програмою оброблення, так і за індивідуальними параметрами, введеними до початку технологічного процесу.

Під час оброблення пластини «СугеГ®» матеріал її неполімери - зованих ділянок видаляється. Після протирання верхньої та нижньої поверхонь пластина подається в зоиу сушіння при температурі 60°С. Операція світлового фінішингу знімає липкість пластин, а одно­часне остаточне засвітлення надає їй стабільності та високої тира - жостійкості.

Таким чином, система «СугеГ® 3002І» — це нетрадиційний підхід до процесу виготовлення фотополімерних ФДФ. Її автоматизація веде до ще більшої продуктивності, економічності та екологічності.

Фірма «Би Ропі Сугеї®» створила також просту систему Б'^ОО для регенерації дистиляцією всіх видів розчинників, які застосову­ються для вимивання фотополімерних пластин, включаючи пер - хлоретилен-бутанол, оптизон, хнізол, флексозол.

Система Ь'ШОО складається з дистиляційного котла — зовніш­ньої та внутрішньої ємкостей* виготовлених з матеріалів, стійких до агресивних середовищ. Простір між двома ємкостями заповнено термомаслом, яке нагрівається до температури дистиляції понад 200 °С за допомогою двох нагрівальних елементів.

Система має пристрій для створення вакууму. Вона дає змогу здійснювати дистиляцію розчинів з підвищеною температурою ки­піння (оптизол, унізол, флексозол) без підвищення витрат елект­роенергії, а також здобувати тверді відходи.

Панель керування, що входить до складу системи, забезпечує контроль нагрівання термомасла, його рівня та контроль вибухо - безпечності.

Перевагою системи О'ШОО є: регенерація розчинника (вихід при­датного) до 90...98 %; здобуття сухих твердих відходів; простота й безпека при використанні; точність і стабільність роботи; міцність конструкції; надійність теплоізоляції; довговічність; енергозбережен­ня; сумісність з обладнанням СУКЕЬ для виготовлення фотополі­мерних ФДФ.

Фірма ВАББ запропонувала оновлений асортимент фотоплімер - них ФДФ. Вилучено з виробництва пластини «МуІоИех» ГО та БО. На основі фотополімерних ФДФ «МуІоИех БА» розроблено:

ФДФ БА-ІІ — м’які пластини з високим ступенем фарбоперене - сення; універсальну пластину ЕАК-ІІ, стійку до озону й призначе­ну для багатофарбоввих робіт; РАН — для високоякісних робіт з широкими градаційними переходами; МА III — багатошарові плас­тини для відтворення слайдових робіт з обмеженням розтискування друкарського елемента; МуІоИех БАС II — для друкування на гоф - рокартоні; КуІоИех БАС ІІБ — для друкування на поверхнях зі значною різногговщинністю (плетені мішки з поліпропілену); МуІоИех МЕ — стійку до ефіровмісних фарб.

Нова розробка «NyloFlex Dig і Flex» фірми BASF за технологією «computer-to-plate» зводиться до створення чутливого до лазерного випромінювання фотополімерного шару, який експонується без негатива і вакуумуй де роль оригіналу відіграє зображення, утворе­не попереднім шаром. Вимивання рельєфу здійснюється за звичною технологією за допомогою фірмових або аналогічних розчинників.

Запропонований асортимент випускається в діапазоні товщин 0,76...6,35 мм форматами 30x40 ... 125x160 см. Фотополімерні ФДФ характеризуються технологічними параметрами: роздільна здатність

— до 60 см-1, діапазон оптичної густини — 2 ... 95 %; діаметр окре­мої точки — 0,2 мм; товщина окремої лінії — 0,055 мм. Вимивання ведуть у розчині «Nylosolf II», постоброблення здійснюють у галоге - новмісних розчинах.

Італійська фірма «La Cartomac Fф'rmture Sri» випускає такі мо­делі формного обладнання для флексографії:

1. Серію «Combitype», що складається з ряду машин, об’єднаних за способом оброблення фотополімерної пластини з вимиванням рельєфу водою. Кожна машина має: блок експонування світлом уль­трафіолетових ламп із системою охолодження та розсіювачем, який розташовано на висувному піддоні апарата; промивну ванну, виго­товлену з нержавіючої сталі з контролем температури від 0 до 45° С; секцію сушіння з двома висувними піддонами та вентиляторами для забезпечення циркуляції теплого повітря, температуру якого можна регулювати в межах від 0 до 90 °С. Всі функції машини контро­люються зручно розташованою цифровою панеллю керування.

2. Серію «Modular», що складається з окремих блоків з автоном­ним живленням: блока сушіння D4L з лампами для рівномірного кондиціювання матеріалу після експонування; блока вимивання C4L; блока експонування E4L.

3. Серію «Fпexo», апарати якої за конструкцією подібні до машин серії «Combitype», але призначені для оброблення фотополімерних пластин вимиванням рельєфу органічними розчинниками. Кожний апарат має: пристрій експонування пластин, який розташовано в секції з висувним піддоном; ванну для промивання з нержавіючої сталі, оснащену системою автоматичного відсмоктування парів роз­чинника. Всіма функціями апарата легко керувати з централізованої панелі

4. Серію «Cuivoflex», яка є системою для виготовлення фотопо­лімерних ДФ великих розмірів (корисний формат — 900x1200 мм). «Cuivoflex» — це апарат барабанного типу, що працює в напівавто­матичному режимі й виконує кілька автоматичних функцій, які за­безпечують простоту оброблення фотополімерної пластини велико­го формату за участю тільки одного оператора.

5. Серію «Finix», робота апаратів якої грунтується на дії світла бактерицидних ламп на фотополімер; при цьому відбувається оста­точне оброблення пластин. Експонування їх здійснюється лампами двох типів, причому УФВ має різний спектр, кожний з яких пев - ним чином діє на пластину фотополімеру. Бактерицидні лампи ліквідують липкість, а ультрафіолетові закінчують доекспонування фотополімерної пластини, надаючи їй твердість, випускаються апа­рати для оброблення фотополімерних пластин трьох форматів: 400x500, 500x800 і 900x1200 мм.

6. Серію «Rotary», апарати якої дають змогу дуже просто вирішу­вати проблеми спотворення зображення при друкуванні етикеток і друкуванні на неперервних носіях, а один з апаратів має криволі­нійну поверхню і обладнаний циліндром експонування, що відпо­відає вимогам клієнтів стосовно розмірів друкарських циліндрів (ДЦ), на яких монтується кліше. Фотополімерна пластина оброб­ляється в зігнутому стані на барабані такого самого діаметра, що й вал друкарської машини, завдяки чому виключається видовження зображення. Апарат дає змогу встановлювати циліндри діаметром від 6 до 28 дюймів з максимальним форматом 700x600 мм.

Однією з новинок є установка фірми «Asahi» (Японія) для виго­товлення ФДФ за принципом «від сухого до сухого», який фахівця­ми оцінено як найбільш помітне досягнення за останні роки в га­лузі формних процесів. Ця сама фірма випускає установки для виготовлення ФДФ, призначених для друкування на гофрованому картоні. Висота рельєфу форм — від 1,7 до 0,8 мм. Тривалість виго­товлення форм завтовшки 6,35 мм становить 5 хв. Ряд установок серій «Aquaquick», «Aguacombo», «Aguaspud» запропоновано фірмою «Anderson Ureelane» (Нідерланди).

Фірмою «Letterflex Systems» (Великобританія) сконструйовано ус­тановку «News Inage» для виготовлення фотополімерної ФДФ, при­значеної для газетного виробництва. Ця установка обробляє рідкі ФПК. Секцію експонування обладнано новим джерелом світла, яке споживає тільки 3 кВт потужності; передбачено також оптичний конденсор, який разом із джерелом світла забезпечує оптимальну експозицію, що визначається спектральною чутливістю ФПП. Ус­тановка має окрему секцію, в якій з пластини видаляються заті­кання рідкого полімеру, що можуть перешкоджати руху ракеля. Після оброблення ФПП виконується додаткове експонування для здобут­тя повністю полімеризованої ДФ.

В Уішаїні роботи щодо створення нових ФПП ведуться в УНДІСВД, УАД і УНДІПП ім. Т. Шевченка. Так, в УДЦ проведено досліди, які дали можливість здобути флексографічну ФПП на основі водорозчин­ної ФПК, полівінілового спирту та поліуретаноцетолю.

Дані техніко-економічних досліджень і виробничий досвід під­тверджують ефективність флексографічного способу друкування про­дукції. За даними фірми «Du Pont», виготовлення фотополімерних ФДФ «Сугеї» на 34% економічніше, ніж гумових, і на 39%, ніж форм (циліндрів) глибокого друку; відповідно виграти на друкування на 22

І 18,7% менші. За даними видавництва газети «Washington Post», еко­номія від використання флексографічного способу друкування газет становить близько 13 % порівняно з офсетним.

У дод. 1 описано дефекти гумових і фотополімерних ФДФ, їх можливі причини та способи усунення.

Комментарии закрыты.