Нейтралізатори статичної електрики

На нормальний хід технологічних процесів у друкарській машині негативно впливає статична електрика. Електричні заряди ви­никають під час друкування між ЗМ і деталями машини, що контак­тують з ним.

На поліграфічних підприємствах використовуються різноманітні способи, які дають змогу позбутися статичної електрики: аклімати­зація паперу перед друкуванням; підвищення вологості повітря; об­дування паперу іонізуючим повітрям; заземлення машини; засто­сування нейтралізаторів.

У друкарському обладнанні можуть встановлюватися нейтралі­затори статичної електрики різних типів: індукційні, радіоізотопні, високовольтні та комбіновані.

Найпростішим за конструкцією є індукційний нейтралізатор. Він має вигляд стержня з вістрями. Між заземленими вістрями та по­верхнею зарядженого паперу виникає неоднорідне електричне поле. Напруга поблизу вістер дуже висока, що створює умови для корон­ного розряду. На папір із зарядного проміжку осідають протилежні за знаком заряди. Нейтралізатори такого типу мають недолік, пов’я­заний з високою початковою напругою розряду та значним змен­шенням струму з віддаленням від наелектризованої поверхні паперу.

У виробничих умовах застосовуються радіоізотопні нейтралізато­ри. Найчастіше на поліграфічних підприємствах установлюються ви­соковольтні нейтралізатори. Вони складаються з розрядника та дже­рела живлення. Вістря розрядників виконуються у вигляді голок або зубчастої стрічки, як джерело живлення використовуються високо­вольтні нейтралізатори з напругою 3...10 кВ. Високовольтні нейтра­лізатори мають ряд модифікацій. Це нейтралізатори змінної та ста­лої напруг, а також голчасті та нейтралізатори з ковзним розрядом.

На рис. 3.32 зображено схеми найбільш поширених нейтраліза­торів статичної електрики. На рис. 3.32, а показано схему нейтраліза­тора з ковзним розрядом. Металевий стержень 2 покритий шаром діелектрика 3 завтовшки 0,7 мм. На зовнішню поверхню діелектри­ка намотано тонкий (0,1 мм) заземлений ніхромовий дріт 4. Струм високої напруги (до 5 кВ) від високовольтного трансформатора 1 подається на внутрішній електрод. Через проходження струмів зміщення внаслідок розвитку ковзного розряду поблизу поверхні
коронного електрода генерується певна кількість іонів обох знаків, і електричні розряди, поширюючись від коронних електродів уз­довж поверхні діелектрика, взаємодіють через повітря з поверхнею паперу. Ефективність такого нейтралізатора визначається товщиною діелектричного покриття, діаметрами розрадника та коронного дро­ту, а також кроком намотування останнього й відстанню до по­верхні, що нейтралізується.

Рис. 3.32. Схеми найбільш поширених нейтралізаторів статичної електрики

подпись: 
рис. 3.32. схеми найбільш поширених нейтралізаторів статичної електрики
На рис. 3.32, б зображено схему високовольтного нейтралізатора змінної напруги, тобто нейтралізатора з активним зв’язком, на­приклад голчастого з близько розташованим заземленим електро­дом, вістря 2 якого розташовано по центру поздовжньої щілини, профрезерованої в металевій трубці і. Розміщення заземленої мета­левої поверхні поблизу коронних вістер дещо зменшує початковий потенціал розряду наелектризо­ваного матеріалу.

У лабораторії Московської державної академії друку роз­роблено нейтралізатор змінної напруги, схему якого показано на рис. 3.32, в. Це нейтралізатор з протифазним живленням. Він складається із системи двох роз­рядників з наборами електродів (до 10 в кожному на 1 м довжи­ни) і називається протифазним тому, що живлення розрядників здійснюється змінною напругою в протифазі від двофазного трансформатора. Електроди ви­конуються стрічковими, і кож­ний з них умикається через високоомний резистор опором 10 МОм. Напруга на електродах дорівнює 5 кВ.

Ще одним типом високовольтного нейтралізатора є нейтра­лізатор сталої напруги. Розрядники в ньому не мають конструк­тивних особливостей порівняно з розрядниками нейтралізаторів змінної напруги, але джерелом живлення слугує високовольт­ний випрямляч.

Значення та знак електричного заряду під час друкування не залишаються сталими; тому користуватися одним розрядником, що дає іони тільки одного знака, не рекомендується, оскільки може статися небажане перезаряджання матеріалу.

Найкращими є нейтралізатори, іонізуючий струм яких зростає зі збільшенням потенціалу на папері. Часто створюють комбіновані нейтралізатори (наприклад, ВО «Ізотоп» випускає комбінований ізотопно-індукційний нейтралізатор). Застосовується також УФВ у високовольтному нейтралізаторі сталої напруги.

Комментарии закрыты.