НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ

В. М. Корж, В. Д. Кузнецов,

Ю. С. Борисов, К. А. Ющенко

Успішне вирішення завдання підвищення ефективності суспільного виробництва суттєво залежить від вирішення проблеми надійності та довговічності роботи машин та механізмів, економного використання матеріалів, енергії та трудових ресурсів. Це нерозривно пов’язано із за­безпеченням ефективного захисту поверхні деталей і конструкцій від корозії та спрацьовування. У наш час біля 30% щорічної виплавки мета­лів витрачається на відновлення втрат на корозію та спрацьовування.

Крім того, при розвитку та вдосконаленні техніки має місце підви­щення швидкості й експлуатаційного навантаження машин та меха­нізмів, агресивність середовища, де вони експлуатуються і т. ін. Використання традиційних конструкційних матеріалів в окремих випад­ках вже не задовольняє комплекс вимог, які висуваються до машин та механізмів. У зв’язку з цим економічно та технічно доцільно поширювати принципово новий підхід до вибору матеріалів на етапі проектування деталей машин та конструкцій, який полягає в тому, що механічна міц­ність деталі або конструкції гарантується за рахунок одного матеріа­лу, а спеціальні властивості (зносостійкість, жароміцність, корозійна стійкість та ін.) за рахунок формування на поверхні тонких шарів інших матеріалів - покриттів. Внаслідок цього забезпечується підвищення дов­говічності роботи деталі або конструкції, зменшуються витрати легуючих елементів, знижується ціна виробу.

Найбільш перспективними методами нанесення захисних покриттів є процеси газотермічного та вакуумно-конденсаційного нанесення по­криттів, хімічного осадження з парової (газової) фази та електрохімічно­го осадження.

Дисципліна “Нанесення покриття" у відповідності з узагальненим об’єктом діяльності бакалавра за напрямом 0923 “Зварювання” - ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ НЕРОЗ’ЄМНИХ З’ЄДНАНЬ, ПОВЕРХОНЬ, ЗВАРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ, - охоплює процеси утворення повер­хонь газотермічними, вакуумно-конденсаційними методами нанесення покриття, хімічного осадження з парової (газової) фази та електро­хімічного осадження.

Дисципліна входить до переліку дисциплін професійної підготовки нормативної частини державної освітньо-професійної програми підго­товки бакалаврів за напрямом 0923 “Зварювання" Галузевого стандарту вищої освіти України.

Представлений у навчальному посібнику матеріал відповідає нав­чальній програмі дисципліни, створеної на основі вимог освітньо-ква - ліфікаційної характеристки (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму 0923 “Зварювання”.

Комментарии закрыты.