Механізми регулювання натягу задруковуваної стрічки

Основними вимогами до механізмів регулювання натягу стрічки, що змотується в рулон, є забезпечення прямолінійності торців намотаного рулону та однорідної щільності намотування при збереженні точності суміщення фарб у друкарській машині. Дотри­мання цих вимог забезпечує якісне виконаНнЯ операцій при на­ступній переробці задрукованого рулонного матеріалу. Для виконання зазначених вимог механізм регулювання натягу стрічки має швид^ ко і точно реагувати на прискорення та сповільнення ходу друкарсь­кої машини, компенсувати зміни діаметра намотуваного рулону під час намотування. В разі використання рулонних приймально-вивід­них пристроїв з автосклеюванням цей механізм має забезпечувати можливість склеювання стрічки на високій швидкості.

Привод рулонного приймально-вивідного пристрою характери­зується такими параметрами: лінійною швидкістю; натягом стрічки на початку намотування на втулку рулону; його шириною; відно­шенням діаметра повністю намотаного рулону до діаметра втулки; ККД рулонного приймально-вивідного пристрою з урахуванням втрат на тертя в його механізмах і вузлах, а також на опір повітря при намотуванні.

Намотування рулонів може здійснюватися з постійним натягом намотуваної стрічки і змінним. У першому випадку натяг стрічки в процесі її намотування в рулон весь час залишається однаковим, а в другому — останній виток стрічки намотується в рулон з меншим натягом, ніж на початку її намотування на втулку. Намотування зі змінним натягом характеризується коефіцієнтом зміни натягу, який визначається відношенням натягів стрічки на початку її намотуван­ня та в кінці, тобто

Механізми регулювання натягу задруковуваної стрічки

Де Р — натяг стрічки в кінці намотування рулону; Р — натяг на початку її намотування на втулку.

Цей коефіцієнт треба враховувати при визначенні потужності при­вода. Якщо намотування стрічки здійснюється з постійним натягом, тоК= 1.

Потужність привода рулонного приймально-вивідного пристрою (кВт) визначається за формулою

ЛГ = 0,98у В-2-Кг], (3.4)

■®в

Де V — лінійна швидкість стрічки; В — її ширина; і)„ — зовнішній діаметр повністю намотаного рулону; Д, — зовнішній діаметр його втулки; К — коефіцієнт зміни натягу стрічки під час її намотуван­ня; т — ККД рулонного приймально-вивідного пристрою.

З формули (3.4) випливає, що при будь-якому заданому діаметрі рулону потужність привода прямо пропорційна лінійній швидкості стрічки. Крутний момент також прямо пропорційний діаметру ру­лону, а швидкість його обертання обернено пропорційна діаметру.

Більшість матеріалів краще намотується при змінному натягу, а деякі — при постійному. Яким би способом не здійснювалося намо­тування рулону, натяг стрічки має контролюватися датчиком. Най­частіше використовуваним датчиком у системах намотування з по­стійним натягом стрічки є плаваючий валик, кожне переміщення якого спричинює подачу команди приводу рулонного приймання на підвищення або зменшення швидкості обертання рулону для повернення. плаваючого валика в задане положення.

Регулювання натягу стрічки при намотуванні рулонів зі змінним натягом може здійснюватися кількома способами. Один з них — ви­користання електронного регулювального пристрою з жорсткою схемою, до якого від головного привода надходять два електричних сигнали. Один з них має бути пропорційним-лінійній швидкості стрічки, інший — її прискоренню. Перший сигнал видає тахогене­ратор, установлений на головному приводі, а другий — схема регу­лювання цього привода. Регулювальний пристрій змінює потужність привода рулонного приймально-вивідного пристрою при викорис­танні двигуна постійного струму та муфти на вихрових струмах. Ре­гулювання здійснюється так: зі збільшенням діаметра рулону змен­шується натяг стрічки. Така автоматична схема дає змогу змінювати натяг стрічки за допомогою того самого привода рулонної установ­ки та регулювального пристрою.

Іншим способом регулювання натягу стрічки є застосування схеми з динамометричним датчиком. Ця схема подібна до схеми з плаваючим валиком за винятком того, що останній замінено тензо­метричним пристроєм — підсилювачем з дротяним датчиком. У та­ких пристроях напруження деформацій згину тензометричного еле­мента пропорційно навантаженням. Тому сигнал датчика прямо пропорційний натягу стрічки.

Комментарии закрыты.