Матеріали для аморфного покриття

Аморфні матеріали можна отримати із розплаву або газової фази, якщо пригнічувати процеси зародкоутворення та кристалізації. Надшвид­кісне охолодження частинок дисперсного матеріалу при нанесенні по­криттів створює принципові передумови для виникнення в покриттях аморфних і мікрокристалічних фаз.

Перехід речовини із рідкої фази до твердої, склоподібної, характе­ризується специфічними особливостями, які не спостерігаються при звичайній кристалізації. Функції стану змінюються безперервно і майже лінійно із зменшенням температури Т. Але поблизу температури скло - утворення Тс (при якій здійснюється перехід від переохолодженого роз­плаву у твердий склоподібний стан) вони змінюються не монотонно. Температурні залежності теплоємності, коефіцієнта термічного розши­рення поблизу Тс мають стрибок.

Аморфні металеві сплави сполучають високу міцність і достатню пластичність при згині та стисненні. Модуль пружності і модуль зсуву в аморфних сплавах на 20...30% нижче порівняно з їх кристалічними ана­логами. Відношення твердості до межі міцності для більшості аморфних сплавів на основі Fe, Со і Ni знаходиться в межах 2,5...3,5, що також ха­рактерне для більшості кристалічних сплавів.

Характерною особливістю некристалічних металевих матеріалів є високий коефіцієнт тертя в умовах сухого тертя. Наприклад, для пари з аморфних сплавів на основі заліза і нікелю f = 0.9...1, а для пари тертя

“аморфний сплав - молібден" - f = 0,6...0,8. Цей факт свідчить про від­сутність схоплювання при сухому ковзанні аморфних сплавів.

Найбільш доцільно використання газотермічних покриттів з аморф­ною структурою у вузлах тертя у присутності мастил чи а умовах обме­женого змащення.

Оптимальні триботехнічні характеристики можливі і у випадку аморфно-кристалічної структури. Подібна будова характерна для ряду газотермічних покриттів із сплавів евтектичного і заевтектичного складу.

Наявність мікрокристалічних включень в аморфній матриці не при­водить до суттєвого зниження міцності зчеплення напилених покриттів з основою і їх пластичності. Одночасно підвищується твердість і поліп­шуються триботехнічні характеристики покриттів.

Аморфні металеві матеріали мають високий опір абразивному і га - зоабразивному зношуванню. Особливо висока зносостійкість в умовах абразивного зношування характерна для аморфних металевих матері­алів із сплавів Ni-Mo-Cr-B.

Ряд аморфних металевих сплавів має високу корозійну стійкість. У корозієстійких аморфних сплавах, які не містять дефіцитних компоне­нтів, перспективним є легування фосфоромістких сплавів алюмінієм. Найбільший ефект спостерігається при сумісному легуванні хромом і алюмінієм. Такий сплав у аморфному стані має пасивуючу плівку і здат­ний до самопасивації.

У ІЕЗ ім. Латона НАН України розроблені матеріали для газотерміч­ного нанесення покриттів, які забезпечують отримання аморфної струк­тури. Ці покриття характеризуються високою стійкістю до корозії та спрацьовування, міцністю зчеплення з основою і спеціальними магніт­ними та електричними властивостями (табл. 2.5

Комментарии закрыты.