КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ НА ФДМ. ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ФДМ

При експлуатації ФДМ необхідно виконувати режим їх чищення та мащення. Періодичність чищення залежить від викори­стовуваних сортів паперу; той папір, що порошить, потребує більш частого чищення механізмів. Особливо старанного чищення потре­бують рухомі механізми, оскільки, осідаючи, порох потрапляє в отвори для мащення, забиває їх і утруднює мащення поверхонь, що труться, а це призводить до передчасного їх спрацювання. У ФДМ найчастіше використовується централізоване мащення рідкими мастилами, що подаються насосом, і консистентними мастилами від колекторів з прес-маслянками. Мащення машини має здійсню­ватися за даними її паспорта.

Починають готувати ФДМ до друкування тиражу з підготовки друкарських і фарбових апаратів, стрічкоживильних систем і фальц­апаратів, проведення стрічки через машину до фальцапарата. Робо­ту розпочинають з установлення ФЦ та регулювання тиску. ФДФ старанно промивають чистим розчином фарби, оскільки забруднен­ня, особливо при наявності твердих частинок, може призвести до псування форми. Підготовку друкарського апарата закінчують регу­люванням тиску за допомогою механізму натиску. Остаточно тиск установлюють за результатами пробного друку.

При підготовці фарбових апаратів треба змити попередню фар­бу, перевірити встановлення валиків і заповнити фарбовий ящик фарбою. В разі затвердіння поверхневого шару гуми валиків їх слід прошліфувати, а потім попередньо відрегулювати подачу фарби.

У стрічкоживильній системі закріплюють рулон. При викорис­танні пристроїв автосклеювання новий рулон готують до роботи. Ко­ристуючись шаблоном, відривають кінець паперової стрічки за до­помогою спеціальних наклейок. На край стрічки наносять клей і приклеюють її до рулону. При цьому необхідно, щоб клей не по­трапляв у місце контакту з пристроями розгону рулону. Потім ство­рюють потрібне зусилля натягу паперової стрічки. Її проводять через усю машину вручну або за допомогою встановлених біля стінок ма­шини лямкових, ланцюгових конвеєрів з приводами від індивіду­альних електродвигунів згідно зі схемами, які є в паспорті машини.

Після підготовки, перевірки та регулювання основних вузлів ФДМ до друкування тиражу встановлюють потрібний режим подачі фар­би на ДФ і друкують контрольні відбитки. Перевіривши правильність спуску, суміщення, розмірів зошитів і точність фальцювання та сумі­щення фарб за позначками, машину запускають на робочу швидкість й остаточно регулюють подачу фарби на початку друкування тиражу. Після виправлення помічених дефектів майстер цеху (дільниці) підписує до друку контрольний відбиток, який є еталоном при дру­куванні всього тиражу.

Під час друкування тиражу систематично перевіряють якість дру­ку, фальцювання, суміщення і всі виявлені дефекти терміново усу­вають. Періодично готують рулони паперу до заправлення, попов­нюють фарбовий апарат фарбою.

Працюючи на ФДМ, треба дотримуватися великої обережності: при встановленні рулонів їх міцно закріплюють механізмами ко­нусів, що рухаються. Перед запуском машини слід перевірити надійність закріплення ФДФ, фарбових валиків, ножових колодок фальцапаратів.

Комментарии закрыты.