КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ

Розробка сучасного друкарського обладнання для флек - сографії здійснюється в двох напрямах: створення машин простої конструкції із забезпеченням досить високої якості друкованої про­дукції; створення машин із широким ступенем автоматизації, осна­щених мікроелекгронною апаратурою, системами точного керуван­ня повітрообміном у сушильних установках (ультрафіолетових, мікрохвильових, електронних) та ін. При цьому можна виділити шість категорій обладнання за цільовим призначенням:

1) друкарські машини із загальним ДЦ для друкування продукції на пластмасовій плівці та інших рулонних матеріалах невеликої тов­щини (чотири-, шести - і восьмифарбові друкарські машини);

2) друкарські машини з розділеними друкарськими парами (від двох до шести) для друкування продукції на матеріалі з великим діапазоном його ширини;

3) друкарські машини із штанцевальними пристроями для ви­пуску упаковок з гофрованого та гладкого картону;

4) друкарські машини для виробництва етикеток (різновид ма­шин другої категорії, але відрізняються від них специфікою при­значення — невеликою шириною друку та поєднанням кількох його способів);

5) маШиНи для друкування на пакетах (з них почалося промис­лове використання флексографії і сьогодні вони застосовуються для виробництва пластмасових або паперових пакетів, мішків і мають оздоблювальні секції);

6) автономні флексографічні секції та друкарські машини з руч­ним приводом для маркування виробів із поліетилену або паперу.

Флексографічні друкарські машини — це в основному високо­продуктивні багатофарбові рулонні машини ротаційного типу. За­лежно від типу продукції, для виготовлення якої вони призначені, наведені вище категорії обладнання можна об’єднати в три групи:

1) універсальні ФДМ для друкування продукції в рулонах або в аркушах на папері, картоні, алюмінієвій фользі, синтетичних плівках тощо;

2) спеціалізовані ФДМ (наприклад, газетні та книжково-жур­

Нальні) з виходом продукції у вигляді сфальцьованих газет або зо­шитів; /

3) ФДМ, агрегатовані з іншим обладнанням' і спеціалізовані на

Друкуванні будь-яких, одного або кількох видів продукції (пакуваль­ної, шкільних зошитів тощо). '

До складу будь-якої ФДМ входять такі вузли: рулонний пристрій для ЗМ; друкарські секції; сушильний, охолоджувальний та прий - мально-вивідний пристрої. Залежно від розташування друкарських секцій розрізняють три основні типи ФДМ: ярусний, планетарний та лінійний, причому всі вони призначені для друкування продукції на рулонному матеріалі, але можуть бути оснащені аркушепода - вальними пристроями.

У ФДМ ярусного типу (рис. 3.1) друкарські секції розташовують­ся одна над одною з одного або з обох боків відносно вертикальної осі. Цих секцій може бути від однієї до восьми, але найбільш поши­реною є машина з шістьма друкарськими секціями.

Багатофарбова ФДМ ярусного типу має дві основні переваги. По-перше, завжди є можливість реверсу друкарських секцій, зав­дяки чому обидва боки стрічки можуть бути задруковані під час одного прогону через машину. Різні стрічковедучі пристрої дають змогу фарбі з одного боку стрічки повністю висохнути, перш ніж

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВВідбудеться друкування з іншо­го її боку. Другою перевагою є доступність друкарських секцій, що полегшує їх промивання, переналагодження тощо.

Рис. 3.1. Схеми ФДМ ярусного типу:

А — чотирифарбової для друкування пакувальної про­дукції; € — п’ятифарбової газетної ротаційної рулонної

подпись: 
рис. 3.1. схеми фдм ярусного типу:
а — чотирифарбової для друкування пакувальної про-дукції; € — п’ятифарбової газетної ротаційної рулонної
Розглядувана машина може друкувати продукцію на різно­манітних матеріалах, забезпечу­ючи достатню точність сумі­щення фарб при друкуванні на папері, багатошарових плівках Та інших подібних матеріалах, які забезпечують великий і ста­лий натяг стрічки. Машина при­датна також для забарвлення різних матеріалів і нанесення на них лакофарбового покриття. Її можна агрегатувати в потокові лінії з іншими видами машин — екструдерами, машинами для пакування, аркушерізками тощо.

У ФДМ планетарного типу всі друкарські секції розташо­вуються навколо одного (рис.

3.2, а...в) або двох (рис. 3.2, г) ДЦ. Стрічка огинає ДЦ і щільно при­тискується до нього під час проходження через всі друкарські секції. Це запобігає порушенню суміщення фарб при багатокольоровому друкуванні продукції.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВОскільки головною перевагою машини планетарного типу є за-

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ

©

П °--------- —О

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ

Рис. 3.2. Схеми ФДМ планетарно­го (а...г) та лінійного (д) типів

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ

В

 

©

 

Д

 

Безпечення високоточного суміщення, вона використовується при друкуванні продукції на матеріалах, що розтягуються і для відтво­рення складних оригіналів на матеріалах усіх типів.

Сьогодні з численних ФДМ слід особливо виділити машини одно­циліндрового типу, які знайшли світове визнання завдяки високоякіс­ному друку на тонких синтетичних плівках. Одноциліндрова ФДМ — це машина, що має один загальний ДЦ, який підтримує постійну температуру. Серед машин цього типу виділяють машину з «цент­ральним» ДЦ, тобто машину планетарного типу, в якій фарбові апарати розташовуються навколо одного циліндра (рис. 3.2, б, в). Як правило, фарбових апаратів шість (див. рис. 3.2, б), а в останні роки — вісім (див. рис. 3.2, в). На восьмифарбових одноциліндрових ФДМ можна здійснювати растровий друк і друк плашок в окремих фарбових апаратах.

Для досягнення високої якості друку потрібно дотримуватися жорстких вимог до механічних допусків при виготовленні ДЦ та

Інших деталей друкарської секції ФДМ. Точність суміщення фарб — основна умова для забезпечення високоякісного растрового друку. До цього можна додати, що сьогодні завдяки комп’ютерному керу­ванню роботою фарбового апарата та точній ^истемі суміщення відбитки стають дешевшими. Ці переваги сприяють підвищенню рен­табельності флексографії, що має вирішальне значення при над­звичайно дорогах матеріалах і невеликих тиражах.

У ФДМ лінійного типу (рис. 3.2, д) друкарські апарати розділені й утворюють горизонтальний агрегат з послідовним розміщенням секцій, які приводяться в рух загальним валом. Машини цього типу можуть виготовлятися з будь-якою кількістю друкарських секцій, а використовуються вони для задруковування складених коробок, гофрованого картону, багатошарових мішків і друкування етикеток (обмежено — для друкування багатокольорової продукції, оскільки не забезпечують досить точного суміщення фарб). Але у ФДМ, в яких відстань між друкарськими секціями невелика, це суміщення можна забезпечити. ФДМ лінійного типу можуть застосовуватися для друкування на тій самій стрічці зі звороту лише поворотом стрічки навколо штанги або позмінним перевертанням стрічки навколо її осі між секціями. Такі машини можуть також наносити суцільні покриття на матеріали, що добре всмоктують фарбу.

Флексографічні друкарські машини можуть працювати як само­стійно, так і в поєднанні з іншими агрегатами. До групи машин, що працюють самостійно, належать ФДМ, які друкують з рулону на рулон, дають аркушеву продукцію з рулонів або друкують на гото­вому аркушевому папері чи картоні. ФДМ, що працюють з рулону, найпоширеніші.

На рис. 3.3, а та б зображено' схеми чотирифарбових ФДМ, що можуть друкувати двома фарбами на лицьовому і зворотному боках матеріалу (а), та чотирма фарбами на лицьовому боці (б). Рух паперу показано штриховою лінією. На риє. 3.3, в показано схему чотири - фарбової машини для ФД та лакування віддрукованої продукції. Друкарські секції розміщуються в ній по вертикалі. Паперове по­лотно, пройшовши через них, надходить у лакувальну секцію, а звідти — в сушильну і знову змотується в рулон.

Машини аркушевого друку застосовуються для друкування ма­лих тиражів продукції як на аркушевому папері, так і на картоні, а також для оброблення готових кульків, конвертів тощо. Схему три - фарбової машини аркушевого друку зображено на рис. 3.3, г.

Флексографічні друкарські пристрої можуть бути агрегатовані в одній машині з іншими пристроями. У ФДМ друкарські апарати можна замінити друкарськими апаратами глибокого, непрямого глибокого й офсетного друку. Більшість таких комбінованих друкарсь­ких машин призначені для спеціальних видів друку. Найчастіше у ФДМ один з апаратів замінюють друкарським апаратом глибокого друку (рис. 3.4, а).

Друкарський апарат непрямого глибокого друку може бути вста-

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ

Рис. 3.3. Схеми чотирифарбових (а...в) та трифарбової (г) ФДМ:

А, б: 1 — рулон, що намотується; 2 — пристрій для поздовжнього різання; З — фарбовий апарат; 4 — ФЦ; 5 — папероведучий валик; б — ДЦ; 7 — живильний (що розмотується) рулон; 8 — папероведучі (тягнучі) валики; в: 1 — сушильний барабан; 2 — рулон, що намотується; 3 — живильний (що розмотується) рулон; 4 — дру­карські секції; 5 — лакувальна секція (штриховою лінією показано рух паперового полотна); г: 1 — приймаль­ний стіл; 2— ФЦ; 3 — ДЦ; 4 — фарбовий апарат; 5 — накладний стіл

Новлений у ФДМ як ярусного, так і планетарного типу. Цей апарат у ФДМ планетарного типу застосовується головним чином для рас­трового друкування на матеріалах, що розтягуються (рис. 3.4, б). Ком­бінації ФД забезпечують за один робочий цикл не тільки багато - фарбовий друк, а й лінують і розрізають задрукований папір, фальцюють, брошурують, перфорують і гумують його. Є машини з додатковими пристроями для висікання та пробивання отворів на папері, а також для виконання тиснення на ньому. Ряд зарубіжних фірм випускає універсальні багатофарбові ФДМ, які лінують, пер­форують, нумерують і фальцюють продукцію, мають парафінуваль­ний пристрій. Друкують ці машини не тільки на папері, а й на цело­фані, поліетилені, фользі. До них можна приєднувати секції глибокого друку.

Задрукований папір можна змотати в рулон, а потім передати на кульочну або іншу машину. Але така перерва у виробничому циклі призводить до втрати часу. Тому доцільніше задруковану паперову смугу підключити до паперообробного агрегату і синхронізувати роботу обох машин. Ось чому після появи ФД були створені агрега­товані машини, які здійснюють, наприклад, за один робочий цикл друкування та виготовлення пакетів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ'4о£рг,

( | 8-°»--^ ?Г^''^гкх «7

-1 є® ^00^.0

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ФДМ. ТИПИ ДРУКАРСЬКИХ АПАРАТІВ

Рис. 3.4. Схеми ФДМ ярусного типу з друкарським апаратом глибокого*друку (а), ФДМ планетарного типу з фарбовим апаратом непрямого глибокого друку (б), три - фарбової ФДМ у сполученні з куль очною для виготовлення кульків з хрестоподібним дном (в) та трифарбової ФДМ для виготовлення плоских кульків (г):

А: 1 — ФЦ глибокого друку; 2 — обгумований ДЦ; б: 1 — передатний циліндр; 2 — ракель; З — ФЦ глибокого друку; 4 — фарбовий резервуар; в, г 1 — живильний (що розмотується) рулон; 2 — ДЦ; 3 — ФЦ; 4—фарбовий апарат

Флексографічні друкарські машини, агрегатовані з паперооброб - ними, дещо відрізняються від тих, які працюють самостійно. Секція агрегатованої машини не має приймальних пристроїв для аркуше­вого паперу і пристроїв для намотування друкованих рулонів: їх використання недоцільне, оскільки задрукований папір одразу ж подається на перероблення. Друкувальна секція не має також само­стійного привода, а працює від паперообробної машини, щоб не було розбіжності в друці й відповідно у фальцюванні, розрізанні, склеюванні та інших операціях.

На рис. 3.4, в Доказано схему трифарбової ФДМ у сполученні з кульочною для виготовлення кульків з хрестоподібним дном, а на рис. 3.4, г — схему трифарбової ФДМ для виготовлення плоских кульків.

Комментарии закрыты.