Друкарські фарби

Технологія ФД потребує від друкарської фарби спеціаль­них її властивостей. При обертанні АВ друкарська фарба має швид­ко проникати в його растрові комірки і легко зніматися ракелем з поверхні АВ. Для цього вона повинна бути малов’язкою. Однак вста­новлено, що статичний поверхневий натяг відіграє тільки невели­ку роль у перенесенні друкарської фарби з АВ на ДФ; більш висока в’язкість фарби сприяє цьому процесу. Проте, коли в’язкість стає занадто високою, видаляння фарби з растрових комірок АВ стає утрудненим.

Друкарська фарба має бути високопігментованою, її бажано підіїрівати і перед розбавленням встановлювати потрібні в’язкість та оптичну густину.

Оптимальний час висихання друкарської фарби визначається та­кими умовами: вона не повинна закріплюватися на ДФ; фарба має висихати після кожного окремого її прогону, а також до намоту­вання з вдрукованого матеріалу в рулон.

Склад флексографічних фарб. У практиці ФД застосовують цілу гаму друкарських фарб. Склад цих фарб у принципі один — вони містять барвники (пігменти), зв’язувальні речовини, домішки та розчинники. Так, структура флексографічних фарб фірми «Біе^егк» містить: пігменти — 12 %, зв’язувальні речовини — 13 %, розчин­ники — 65 %, домішки (адитиви) — 3 %, м’яку смолу/пластифіка­тори — 6 %, воски — 1 %.

Пігменти. У ролі барвників у фарбах використовують, як прави­ло, пігменти. Вони присутні у фарбі у вигляді тонкодисперсної струк­тури. Для виготовлення пігментів застосовують неорганічні сполуки: діоксидтитану як білий пігмент або сажу — як чорний. Для здобуття спеціальних ефектів у фарбу додають металічні або перламутрові пігменти. При виготовленні кольорових фарб використовують органічні пігменти.

Зв’язувальна речовина. Для зв’язування пігментів у структурі фар­би, а також для її перенесення і фіксації на ЗМ фарба має містити зв’язувальні речовини. Вони значною мірою впливають на власти­вості висохлої фарбової плівки. Як зв’язувальна речовина у фарбах для друку пакування використовують, як правило, синтетичні або напівсинтетичні полімерні матеріали. До найпоширеніших матері­алів належать: нітроцелюлоза; продукти полімеризації смоли; полі - ефірні та поліуретанові смоли тощо.

У чистому вигляді зв’язувальні речовини досить різноманітні за властивостями і консистенцією. Можна застосовувати тверді, крихкі або м’які, клейкі субстанції. Для надання фарбам особливих власти­востей зв’язувальні речовини комбінують з іншими продуктами.

Домішки (адитиви). Не меншою мірою, ніж вибір зв’язувальної речовини, впливає на властивості фарб використання домішок. Тут можна назвати віск, пластифікатори, речовини, що надають ма­товість та глянець, зволожувальні засоби, піногасники тощо.

Розчинники. Для здобуття гомогенної, легкої в роботі друкарсь­кої фарби з низькою в’язкістю і однорідним розподілом пігменту як один із компонентів виступає розчинник. Функцію останнього мо­жуть виконувати або органічні розчинники, або, якщо йдеться про задруковування таких гігроскопічних матеріалів, як папір і картон,

— вода, застосування якої останнім часом зростає. У виробництві пакування використовуються переважно етанол (спирт) або етил­ацетат. Призначення розчинників — не тільки в розчиненні зв’язу­вальних речовин і досягненні потрібної в’язкості, айв регулюванні швидкості висихання фарби завдяки зміні їх дозування. Залежно від характеру зображення, швидкості друку, температури, параметрів ФЦ та інших обставин швидкість висихання фарби потрібно або підвищувати, або знижувати.

Додатково до наведених технологічних вимог використовувані розчинники після задруковування матеріалів мають швидко і без залишку вивітритися з фарбової плівки. Для зниження їх викидів у навколишнє середовище на всіх сучасних ФДМ встановлюються системи очищення відпрацьованого повітря. Залежно від потужності

Підприємств концентрація розчинників у відпрацьованому повітрі знижується за допомогою установок допалювання, систем регене­рації або способами біологічного очищення.

Однією з вимог до друкарської фарби для багатокольорового ра­стрового ФД є запобігання ціноутворенню під час друкування. Важ­ливе значення на перехід друкарської фарби має її адгезія до ДФ і ЗМ. Встановлено, що збільшення растрового елемента найменше, коли робота адгезії фарби до ДФ більша, ніж робота адгезії фарби до ЗМ. Якщо різниця між цими роботами занадто велика, то відбу­вається нерівномірний перехід друкарської фарби на ЗМ.

Більшість друкарських фарб на основі органічних розчинників ма­ють низький поверхневий натяг і тому вони добре змочують поверхню ДФ та ЗМ. Однак існують проблеми при друкуванні цими фарбами, пов’язані з невідповідністю полярностей друкарської фарби та ЗМ. Ос­кільки поверхневий натяг води досить високий, при невідповідному доборі поверхнево-активних речовин у водорозчинних фарбах можуть виникнути проблеми змочування, зумовлені їх високим динамічним поверхневим натягом.

Використання для друкування водорозчинних фарб забезпечує міцність закріплення зображення, незначне просвічування, відсутність фарбового туману та шкідливої дії на довкілля.

АТ «Торжокский завод полиграфических красок» (Росія) випус­кає такі серії фарб для флексоїрафії:

1. Фарби на водяній основі «Гидрофлекс», «Бореаль», «Монтана».

2. Фарби на основі органічних розчинників «Гренада», «Гаити».

Фарби серії «Гидрофлекс» призначені для друкування на крафт-

Папері, багатошарових мішках і гофрокартоні на ФДМ з гумовими та фотополімерними ФДФ зі швидкістю 20...150 м/хв. Друкарсько - технологічні властивості цих фарб такі: робоча в’язкість 11...ЗО с за Лійкою ВЗ-4; висока стійкість до води; висока покривальна здатність. Фарби виготовляються в стандартному асортименті кольорів, що дає змогу використовувати їх безпосередньо або при змішуванні.

Фарби серії «Бореаль» призначені для друкування на паперових упаковках харчових продуктів. ЗМ можуть бути різні види паперу, що застосовуються при виготовленні пакетів для харчових продуктів (пергамент, ОДПЕГ-40, крафт-папір, сульфітна целюлоза). Друкар- сько-технологічні властивості цих фарб такі: простота використан­ня та змивання; добра стійкість до парафінового воску, води, солі, мастил, кислот; висока стійкість до сухого та вологого витирання. Фарби виготовляються в стандартному асортименті кольорів (біла, жовта, оранжева, тепла оранжева, тепла червона, рожева, темно - синя, блакитна, зелена, чорна, коричнева), що дає змогу викори­стовувати їх безпосередньо або при змішуванні.

Фарби серії «Монтана» призначені для друкування на папері та картоні.

Фарби серії «Гренада» призначені для високоглянцевого друку-

Т

Вання упаковок (насамперед для харчових продуктів) з поліетиле­нової, поліамідної, поліефірної та поліпропіленової плівок з вико­ристанням як гумових, так і фотополімерних ФДФ. Друкарсько-тех­нологічні властивості цих фарб такі: висока блискучість; відмінна адгезія; термостійкість (140... 160 °С); висока віддача розчинника; в’язкість 25...50 с за лійкою. ВЗ-4; стійкість до дії пари, жиру, молочної кислоти, світла. Серія фарб «Гренада» включає 12 основ­них монопігментних фарб, які дають змогу одержувати всі потрібні відтінки. Для чотирифарбового друку до складу серії входять тріадні та чорна фарби.

Фарби серії «Гаити» призначені для друкування на папері, кар­тоні й алюмінієвій фользі.

Для друкування на полімерних плівках і папері широко викори­стовують фарби чотирьох європейських виробників: HARTMAN, DLH і MANN (усі — Німеччина) та NTI (Данія), які розвивають ринок збуту на схід Європи.

У табл. 4.1 наведено приклади застосування фарб на основі водя­них та органічних розчинників при ФД на матеріалах різних типів. Видно, що наявна гама фарб перекриває всі потреби друкарів у кількох варіантах, враховуючи навіть специфічні. Всі фарби мають сертифікат якості та безпечності ISO 90001.

Асортимент вітчизняних фарб обмежений: СФ 2.7 та 2.10 (для паперу), ФУШЛ (поліетилен і целофан), СГ 1.5.1 (поліетилен).

Т а б л и ц я 4.1. Асортимент флексографічних фарб для друкування по пакуванню

Матеріали пакування

Фірма-виробник, марка фарби

Розчинник

Примітка

Гофрокартон,

DLH: KaitoflexN/R/P

Вода

_

Крафт, крейдовані й

FOLLMAN:

Етикеткові папери

FOLGO-AQUA—flex FA-W II NTI:

Те саме

Універсальна

UNIFLEX FP

Те саме

NTt WATERFLEX

Спеціалізована

NTt ALPERPRINT

Органіка

-

HARTMAN: AT SERIE

Те саме

Пігментована

HARTMAN: WE SERIE

Вода

+ ПЕ, Ал

HARTMAN: WP SERIE

Те саме

-

Тонкий папір, папір

DLH: HYDROCOLOR

Вода

-

ПП (20...30 мкм),

FOLLMANN:

Целофан

FOLCO—AQUA—flex FT

Те саме

Універсальна

NTt FLUOFLEX

Флуоресцентна

NTt PAPERFLEX SF

-

HARTMAN: WT

Для паперу

ПЕНТ, ПЕВТ,

DLH: UNIFLEX UF/CO,

Органіка

Універсальна

ОПП, ПВДХ, ПА,

DLH: UNIFLEX PT

Те саме

Температуростійка

ОПА, целофан

DLH: UNIFLEX PV

Для ламінатів

DLH: AQUADECOR

Вода

Те саме

Матеріали пакування

Фірм а-виробник, марка фарби

Розчинник

Примітка

FOLLMANN: FOLCOPRINT FE-L

Органіка

_

FOLCOPRINT FE-LS

Те саме

Морозостійка

FOLCOPRINT DFP-3692K

Для целофану

NTL COLORADO; NOVAFLEX

-

NTL UNIFLEX FR

Вода

Універсальна

HARTMAN: PA-PA SERIE

Органіка

-

HARTMAN: MV SERIE

Те саме

Спеціальна для ПЕ

Пвх

DLH: PW-W-Lf

Вода

Спеціальна

NTL Vinylpap

Органіка

+ папір, Ал

Алюміній

NTL ALPERPRINT FOLLMANN:

Те саме

~

FOLCOPRINT FE-L

-

NTL ALUPRINT

Вода

-

NTL ALPERPRINT

Органіка

-

Колагенові

HARTMAN: AT SERIE

Те саме

+ ПЕТ

Оболонки

FOLLMANN:

FOLCOPRINT DFP-3692 K

-

HARTMANN: WA-DA SERIE

Вода

Комментарии закрыты.